Desenvolupament d'aplicacions

El servei de desenvolupament d'aplicacions s'ofereix al PDI i al PAS per automatitzar i millorar processos relacionats amb la gestió, la docència i la recerca de l'àmbit de Camins.

Les propostes de millora d'un procés o de part d'un procés es fan mitjançant la creació d'un tiquet a l'eina GN6 Camins, veure l'apartat de com sol·licitar el servei de desenvolupament d'aplicacions.

Rols participants

En el procés del servei de desenvolupament d'aplicacions hi participen directament els següents rols o perfils de persones:

 • Responsable Funcional: és la persona coneixedora del procés/procediment que ha d’automatitzar la funcionalitat a desenvolupar.
  • Recull i proposa millores sobre les funcionalitats.
  • Redacta les especificacions de la funcionalitat de forma detallada.
  • És l’interlocutor amb l’equip de desenvolupament.
  • Decideix si realment la funcionalitat ha assolit l’objectiu, juntament amb el responsable tècnic.
    
 • Responsable(s) Organitzatiu(s): és la persona responsable de la Unitat/Secció/Departament que ha sol·licitat la funcionalitat. El responsable organitzatiu en algun cas també pot ser alhora el Responsable Funcional.
  • Poden ser una o vàries persones: Cap Unitat, Cap UTG, Cap d’Estudis, Director, etc.
  • Accepta o descarta les propostes del responsable funcional.
  • Valida el projecte i planifica la posada en explotació de la funcionalitat.
    
 • Responsable Tècnic: és la persona de l’equip de desenvolupament responsable del projecte TIC. Contacte directe amb el responsable funcional.
  • Dona suport per definir les especificacions de la funcionalitat.
  • Fa el seguiment del projecte.
  • Planifica juntament amb l’equip de desenvolupament el procés de posada en explotació, un cop validat el desenvolupament.
  • Planifica l’execució de projectes tenint en compte les prioritats establertes i les carregues de treball de l’equip de desenvolupament.
    
 • Equip de Desenvolupament: el formen els programadors i el responsable tècnic dels Serveis TIC assignats al projecte de desenvolupament.
  • Avaluen el cost d’una funcionalitat demanada.
  • Programen les aplicacions/funcionalitats.
  • Fan els tests i les proves del programari

Priorització de sol·licituds

A l’equip de desenvolupament li arriben normalment dos tipus sol·licituds:

 • Evolutiu/correctiu d’una funcionalitat existent: acció que millora o adapta un servei, o bé accions per solucionar algun mal funcionament d’un servei.
 • Nova funcionalitat: es tracta d’automatitzar algun procés o part d’un procés que actualment es realitza manualment, per tant, es tracta d’un projecte de desenvolupament nou.

Tot seguit es descriu detalladament el procés de petició i de priorització de les sol·licituds rebudes:

 1. Realitzar sol·licitud: el Responsable Funcional fa una proposta de millora/correcció d’una funcionalitat ja existent o bé planteja una nova aplicació i la comenta amb el Responsable Organitzatiu. Es redacten les especificacions de la funcionalitat i es fa la sol·licitud.
 2. Valorar i quantificar: l’Equip de Desenvolupament (si cal amb l’ajuda del Responsable Funcional) fa una valoració de la sol·licitud i la quantifica en funció d’una estimació en temps del cost. Les sol·licituds s’estimaran amb el cost aproximat del temps de desenvolupament i les classificarem amb els següents tipus:
  • Petit Desenvolupament (XS): Menys d’1 dia* de desenvolupament (< 7 hores).
  • Projecte Petit (S):  Menys d’1 setmana de desenvolupament (< 35 hores)
  • Projecte Mitja (M): Menys de 2 mesos de desenvolupament (< 280 hores)
  • Projecte Gran (L): Més de 2 mesos de desenvolupament (> 280 hores)
 3. Planificar execució: si la proposta ha estat valorada com a Petit Desenvolupament (XS) passa directament a ser una petició prioritzada i el Responsable Tècnic planificarà el seu desenvolupament en funció de la carrega de treball de l’equip.
 4. Petició pendent: si en canvi la proposta es valora com a Projecte Petit(S), Mitjà(M) o Gran(L) el Responsable Tècnic la passa a la llista de peticions de desenvolupament pendents de prioritzar.
 5. Reunió priorització: periòdicament els Caps de la UTG i el Cap dels Serveis TIC es reuneixen per revisar la llista de peticions pendents i generar una llista de peticions prioritzades amb l’ordre en que s’han d’anar desenvolupant.
 6. Planificar projectes: el Cap del Serveis TIC i el Responsable Tècnic planifiquen el desenvolupament de les peticions prioritzades en funció dels terminis establerts i la carrega de l’equip de treball.

     *Es considera que en un dia es dediquen 7 hores a desenvolupar.

En el següent diagrama es resumeix el procés de priorització:

 

Fases d'un projecte de desenvolupament

Un cop una sol·licitud ha estat prioritzada i ja toca iniciar-la com a primera de la llista de prioritzades, passa a ser un projecte de desenvolupament.

Tot seguit expliquem les diferents fases d'un projecte:

 1. Reunió inicial: inicialment es fa una reunió entre el Responsable Tècnic i el Responsable Funcional per establir els objectius i la planificació.
 2. Reunió de seguiment del desenvolupament: es fan amb una freqüència alta (cada setmana o cada quinze dies) reunions entre l’Equip de Desenvolupament i el Responsable Funcional per tal de fer un seguiment àgil de les funcionalitats desenvolupades i anar mostrant el programari desenvolupat i l’estat del projecte. D’aquesta manera anar detectant fàcilment desviacions en els requeriments i en les especificacions.
 3. Programar: és la fase en la que els Programadors desenvolupen la funcionalitat demanada seguint les especificacions i realitzant els tests i les proves necessàries.
 4. Reunió seguiment del projecte: en el cas que sigui un Projecte Mitjà o Gran són necessàries aquestes reunions (amb freqüència més baixa) entre el Responsable Tècnic i el Responsable Funcional per fer un seguiment global del projecte i avaluar els terminis de d’entrega, a més de si cal modificar requeriments o d’afegir-ne de nous. En aquesta reunió s’avalua l’estat del projecte i es dona per acceptat quan s’han acomplert els objectius establerts.
 5. Projecte acabat: quan un projecte és acceptat pel Responsable Funcional cal fer una presentació/demostració al Responsable Organitzatiu i que aquest doni el seu vistiplau per donar el projecte per acabat. Ja es podrà fer la posta en marxa de la nova funcionalitat.
 6. Posada en explotació: l'Equip de Desenvolupament realitzarà les tasques necessàries per posar en explotació la funcionalitat desenvolupada en la data planificada i sota la supervisió del Responsable Funcional. Es creen manuals d’usuari per tal de facilitar-ne l’ús per tots els perfils d’usuaris que l’utilitzin.

En el següent diagrama es resumeixen les fases d'un projecte de desenvolupament:

Sol·licitar el servei 

Si teniu idees de com millorar un procés o part d’un procés en el que participeu, podeu proposar d’automatitzar-lo mitjançant la creació d’una eina TIC o proposar millores d’eines TIC ja existents.

Us animem a presentar les vostres propostes mitjançant un tiquet a través dels dos formularis del GN6 Camins a https://gn6.upc.edu/camins :

 • Sol·licitud de nova eina TIC
 • Proposta de millora/modificació d'una aplicació existent.

Aquí també podreu fer el seguiment de les peticions. Totes les propostes seran benvingudes. Les peticions són individuals però, naturalment, les podeu comentar i enriquir amb les aportacions dels vostres companys/companyes i els/les vostres caps.

Suport 

Per sol·licitar suport cal que us poseu en contacte amb CaminsTECH.