Desenvolupament d'aplicacions

Automatització i millora de processos

El servei de desenvolupament d'aplicacions s'ofereix al PDI i al PAS per automatitzar i millorar processos relacionats amb la gestió, la docència i la recerca de l'àmbit de Camins.

Les propostes de millora d'un procés o de part d'un procés es fan mitjançant la creació d'un tiquet a l'eina GN6 Suport UTG Camins, veure l'apartat de com sol·licitar el servei de desenvolupament d'aplicacions.

Rols participants

En el procés del servei de desenvolupament d'aplicacions hi participen directament els següents rols o perfils de persones:

 • Responsable Funcional: és la persona coneixedora del procés/procediment que ha d’automatitzar la funcionalitat a desenvolupar.
  • Recull i proposa millores sobre les funcionalitats.
  • Redacta les especificacions de la funcionalitat de forma detallada.
  • És l’interlocutor amb l’equip de desenvolupament.
  • Decideix si realment la funcionalitat ha assolit l’objectiu, juntament amb el responsable tècnic.
    
 • Responsable(s) Organitzatiu(s): és la persona responsable de la Unitat/Secció/Departament que ha sol·licitat la funcionalitat. El responsable organitzatiu en algun cas també pot ser alhora el Responsable Funcional.
  • Poden ser una o vàries persones: Cap Unitat, Cap UTG, Cap d’Estudis, Director, etc.
  • Accepta o descarta les propostes del responsable funcional.
  • Valida el projecte i planifica la posada en explotació de la funcionalitat.
    
 • Responsable Tècnic: és la persona de l’equip de desenvolupament responsable del projecte TIC. Contacte directe amb el responsable funcional.
  • Dona suport per definir les especificacions de la funcionalitat.
  • Fa el seguiment del projecte.
  • Planifica juntament amb l’equip de desenvolupament el procés de posada en explotació, un cop validat el desenvolupament.
  • Planifica l’execució de projectes tenint en compte les prioritats establertes i les carregues de treball de l’equip de desenvolupament.
    
 • Equip de Desenvolupament: el formen els programadors i el responsable tècnic dels Serveis TIC assignats al projecte de desenvolupament.
  • Avaluen el cost d’una funcionalitat demanada.
  • Programen les aplicacions/funcionalitats.
  • Fan els tests i les proves del programari

Priorització de sol·licituds

A l’equip de desenvolupament li arriben normalment dos tipus sol·licituds:

 • Evolutiu/correctiu d’una funcionalitat existent: acció que millora o adapta un servei, o bé accions per solucionar algun mal funcionament d’un servei.
 • Nova funcionalitat: es tracta d’automatitzar algun procés o part d’un procés que actualment es realitza manualment, per tant, es tracta d’un projecte de desenvolupament nou.

Tot seguit es descriu detalladament el procés de petició i de priorització de les sol·licituds rebudes:

 1. Realitzar sol·licitud: el Responsable Funcional fa una proposta de millora/correcció d’una funcionalitat ja existent o bé planteja una nova aplicació i la comenta amb el Responsable Organitzatiu. Es redacten les especificacions de la funcionalitat i es fa la sol·licitud.
 2. Valorar i quantificar: l’Equip de Desenvolupament (si cal amb l’ajuda del Responsable Funcional) fa una valoració de la sol·licitud i la quantifica en funció d’una estimació en temps del cost. Les sol·licituds s’estimaran amb el cost aproximat del temps de desenvolupament i les classificarem amb els següents tipus:
  • Petit Desenvolupament (XS): Menys d’1 dia* de desenvolupament (< 7 hores).
  • Projecte Petit (S):  Menys d’1 setmana de desenvolupament (< 35 hores)
  • Projecte Mitja (M): Menys de 2 mesos de desenvolupament (< 280 hores)
  • Projecte Gran (L): Més de 2 mesos de desenvolupament (> 280 hores)
 3. Planificar execució: si la proposta ha estat valorada com a Petit Desenvolupament (XS) passa directament a ser una petició prioritzada i el Responsable Tècnic planificarà el seu desenvolupament en funció de la carrega de treball de l’equip.
 4. Petició pendent: si en canvi la proposta es valora com a Projecte Petit(S), Mitjà(M) o Gran(L) el Responsable Tècnic la passa a la llista de peticions de desenvolupament pendents de prioritzar.
 5. Reunió priorització: periòdicament els Caps de la UTG i el Cap dels Serveis TIC es reuneixen per revisar la llista de peticions pendents i generar una llista de peticions prioritzades amb l’ordre en que s’han d’anar desenvolupant.
 6. Planificar projectes: el Cap del Serveis TIC i el Responsable Tècnic planifiquen el desenvolupament de les peticions prioritzades en funció dels terminis establerts i la carrega de l’equip de treball.

     *Es considera que en un dia es dediquen 7 hores a desenvolupar.

En el següent diagrama es resumeix el procés de priorització:

 

Fases d'un projecte de desenvolupament

Un cop una sol·licitud ha estat prioritzada i ja toca iniciar-la com a primera de la llista de prioritzades, passa a ser un projecte de desenvolupament.

Tot seguit expliquem les diferents fases d'un projecte:

 1. Reunió inicial: inicialment es fa una reunió entre el Responsable Tècnic i el Responsable Funcional per establir els objectius i la planificació.
 2. Reunió de seguiment del desenvolupament: es fan amb una freqüència alta (cada setmana o cada quinze dies) reunions entre l’Equip de Desenvolupament i el Responsable Funcional per tal de fer un seguiment àgil de les funcionalitats desenvolupades i anar mostrant el programari desenvolupat i l’estat del projecte. D’aquesta manera anar detectant fàcilment desviacions en els requeriments i en les especificacions.
 3. Programar: és la fase en la que els Programadors desenvolupen la funcionalitat demanada seguint les especificacions i realitzant els tests i les proves necessàries.
 4. Reunió seguiment del projecte: en el cas que sigui un Projecte Mitjà o Gran són necessàries aquestes reunions (amb freqüència més baixa) entre el Responsable Tècnic i el Responsable Funcional per fer un seguiment global del projecte i avaluar els terminis de d’entrega, a més de si cal modificar requeriments o d’afegir-ne de nous. En aquesta reunió s’avalua l’estat del projecte i es dona per acceptat quan s’han acomplert els objectius establerts.
 5. Projecte acabat: quan un projecte és acceptat pel Responsable Funcional cal fer una presentació/demostració al Responsable Organitzatiu i que aquest doni el seu vistiplau per donar el projecte per acabat. Ja es podrà fer la posta en marxa de la nova funcionalitat.
 6. Posada en explotació: l'Equip de Desenvolupament realitzarà les tasques necessàries per posar en explotació la funcionalitat desenvolupada en la data planificada i sota la supervisió del Responsable Funcional. Es creen manuals d’usuari per tal de facilitar-ne l’ús per tots els perfils d’usuaris que l’utilitzin.

En el següent diagrama es resumeixen les fases d'un projecte de desenvolupament:

Sol·licitar el servei 

Si teniu idees de com millorar un procés o part d’un procés en què participeu, podeu proposar d’automatitzar-lo mitjançant la creació d’una eina TIC o proposar millores d’eines TIC ja existents.

Us animem a presentar les vostres propostes mitjançant un tiquet a través dels dos formularis de la pàgina de Suport UTGAC https://suport.utgac.upc.edu:

Aquí també podreu fer el seguiment de les peticions. Totes les propostes seran benvingudes. Les peticions són individuals, però, naturalment, les podeu comentar i enriquir amb les aportacions dels vostres companys/companyes i els/les vostres caps.

Suport 

Per sol·licitar suport cal que us poseu en contacte amb CaminsTECH.