Blog impressió 3D

20/10/2020
Raúl Giménez

Temps de fabricació: 2 dies 4 hores 41 minuts
Motivació: Recerca/Docència
Responsable: Juan Pomares

Instal·lació per a calcular el buidat d’un dipòsit en el temps.

05/02/2020
Raúl Giménez

Temps de fabricació: 2 dies 21 hores 49 minuts
Motivació: Docent
Responsable: José Turmo

La idea és poder mostrar amb models senzills les dues tecnologies de pretesat existents, pretesat amb armadures preteses i pretesat amb armadures postteses.

24/01/2020
Raúl Giménez

Temps de fabricació: 20 hores 56 minuts
Motivació: Docent
Responsable: José Turmo

La idea és poder mostrar amb models senzills la importància de les tensions tangencials en la rigidesa de les estructures.

27/06/2019
Seyedmilad Komarizadehasl

Temps de fabricació: 41 minuts
Motivació: Generació d’eines de laboratori a mida per recerca i/o per treballs acadèmics
Responsable: José Turmo

L’element imprès serveix per fixar i immobilitzar diferents tipus de dispositius (transductors de desplaçament, clinòmetres, acceleròmetres), es fa servir per la realització d’una campanya per estu

19/06/2019
Rolando Chacón / Raúl Giménez

Temps de fabricació: 22 hores 55 minuts
Motivació: Recerca
Responsable: Esther Real Saladrigas

Els assajos de pòrtics en acer inoxidable fets a l’Escola de Camins són els primers que es van fer a nivell mundial.

13/11/2018
Juan Pedro Martín

Temps de fabricació: 157 hores 28 minuts
Motivació: Recerca/Docència
Responsable: Juan Pedro Martín

Es tracta d’un model físic a escala 50 de l’obra de l’assut mòbil de l’Ebre a Saragossa. Aquest assut va ser construït per a la Expo 2008 amb la funció de fer possible la navegació d’esbarjo.

18/07/2018
Saray Martinez

Temps de fabricació: 20 hores 32 minuts
Motivació: Recerca/Docència
Responsable: Rolando Chacón

La descripció de modes d'abonyegament en peces comprimides es fonamental en l’anàlisi avençat d’estructures metàl·liques, especialment les anomenades “Thin-Walled”.

10/07/2018
Saray Martinez

Temps de fabricació: 47 hores 19 minuts
Motivació: Recerca/Docent
Responsable: Rolando Chacón

La descripció de modes d’abonyegament en peces comprimides es fonamental en l’anàlisi avançat d’estructures metàl·liques, especialment les anomenades “Thin-Walled”.  En aquesta peça es mostra el re

20/06/2018
Adrià Yagüe

Temps de fabricació: 167 hores 19 minuts
Motivació: Docència
Responsable: Climent Molins Borrell

A fi de mostrar als estudiants de l’assignatura Energies Marines Renovables com són les plataformes flotants per a aerogeneradors marins, es va decidir fer aquesta maqueta a escala del prototip del

21/11/2017
Raúl Giménez

Temps de fabricació: 18 hores 16 minuts
Motivació: Docència
Responsable: Rolando Chacón

La peça impresa és una il·lustració idònia de la descripció dels diferents components d’una unió