TurnItOn

Arrencada i aturada d'ordinadors en remot

TurnItOn (antigament TESLA) és un sistema de gestió de l’estat d’energia de les màquines de l'entorn de treball.

Aquest servei permet iniciar, reiniciar i apagar remotament les estacions de treball. L'objectiu és que les nostres màquines estiguin enceses només el temps necessari per a desenvolupar-hi la jornada laboral, reduint així el consum d’energia.

TurnItOn és un sistema desenvolupat per inLab FIB.

FAQ de TurnItOn    Manual d'ús

Accés al servei

 1. Connectar a UPClink (en el cas que estiguis fora de la UPC)
 2. Accedir al servei des de la pàgina https://turniton.upc.edu/
 3. Autenticar-vos amb les vostres credencials UPC.
 4. Fer l'operació desitjada sobre el/s vostre/s equip/s (iniciar, reiniciar o aturar)

Característiques del servei:

 • Identificació amb les credencials UPC (nom.cognom).
 • Connexió des de xarxes fora de la UPC a través d'UPClink (la VPN de la UPC).
 • Accessible per a PAS i PDI (cal sol·licitar-ho prèviament als Serveis TIC)
 • Permet gestionar més d'una estació de treball per usuari.
 • Per a estacions de treball Linux o MAC el servei només permet iniciar l'equip (no reiniciar ni apagar).

Condicions d'ús del servei*

 • El servei es pot utilitzar en estacions de treball amb qualsevol sistema operatiu (Windows, Linux, MAC).
 • El hardware de la vostra estació de treball ha de ser compatible amb el protocol WakeOnLan, i tenir-lo habilitat a nivell de BIOS.
 • La vostra estació de treball ha d'estar connectada a una xarxa privada de l'àmbit Camins i correctament inventariada pels Serveis TIC de la UTGAC.
 • El servei requereix la instal·lació d'un petit agent a l'estació de treball (només en el cas de Windows), per tal de realitzar la connexió amb el servidor TurnItOn.

* L’usuari o la usuària serà el responsable o la responsable de la utilització del servei seguint les condicions d’ús d'aquest. En cas de violació d’aquestes condicions d’ús, CaminsTECH es reserva el dret de limitar l’ús o donar de baixa l’usuari o la usuària del servei previ avís.