Col·lecció de pràctiques de química

Conceptes experimentals de química de materials online.

Col·lecció de vídeos de les pràctiques que es realitzen al Departament Enginyeria de la Construcció dins de la docència de l'assignatura de Química de Materials. L'objectiu del projecte és facilitar a l'estudiantat el seguiment de la part pràctica de l'assignatura.

La sèrie consta dels següens continguts que es troben disponibles tant en català com en castellà:

  • Determinació volumètrica de Fe en un mineral.
  • Determinació quantitativa i qualitativa del fenomen de la retracció en morters i formigons.
  • Determinació del temps de presa i de l'estabilitat volumètrica en ciments. Segons UNE-EN 196-3:1996.
  • Etapes d’inspecció i anàlisi que permeten distingir un ciment Portland convencional d’un ciment d’aluminat de calci.

Departaments: Departament Enginyeria de la Construcció

Febrer 2009 - Novembre 2009
Patricia Pardo
Andreu Yagüe