El servei d'aules TIC de l'Escola de Camins

dissabte, 17 juny, 2017

El servei d’aules informàtiques és essencial per l'Escola de Camins. Disposar d’aules equipades amb els recursos suficients per a poder executar el programari docent instal•lat, buscar el mínim temps de resposta en la resolució de problemes i poder oferir una experiència d’usuari acceptable, és vital pel correcte desenvolupament de la docència.
És per aquest motiu que us volem fer una breu explicació sobre com funcionen les aules TIC de l’Escola, fer un anàlisi sobre aquest servei ara que ha finalitzat el curs acadèmic 2016-2017 i presentar-vos les millores a implantar pel curs vinent.

1.- Com funciona el Servei d’Aules TIC de l’Escola de Camins ?
Les aules informàtiques es preparen i es verifiquen semestralment (abans de cada quadrimestre) a fi d'instal•lar i actualitzar els programes necessaris per impartir classes i fer el desplegament aprofitant aquests períodes de menor activitat docent.
Per a la gestió de les aules es fa servir el sistema d’imatges OpenGnsys. Aquest producte permet la distribució, instal•lació i desplegament de la configuració dels ordinadors de les aules.
A grans trets, el procés de configuració d’una aula és el següent:

 • Es disposa d’un equip model d’aula on s’instal•len els programes docents (és indispensable que els programes tinguin una llicència vàlida).
 • Es fa una validació del software per tal de verificar que no hi hagi incompatibilitats amb la resta de programari instal•lat (idealment hauria de ser el PDI qui validés el bon funcionament del software).
 • Es crea una imatge a partir de l’equip model.
 • Es replica la imatge a tots els ordinadors de les aules.
 • Els equips es congelen amb una configuració per garantir que la consistència de dades, programes i sistema operatiu a cada nou arranc sigui la mateixa.
 • La distribució de les imatges es realitza de forma desatesa.

Pel que fa a l’actualització del programari docent, a la primavera s’envia un email als professors responsables d’assignatures per a demanar les seves necessitats de programari per al curs següent. Durant el curs acadèmic no es fan noves instal•lacions de programari.
Actualment es gestionen més de 70 paquets de software utilitzats per la docència de l’Escola, que inclou software amb llicència corporativa de la UPC, llicències específiques de l’Escola de Camins i paquets de programari lliure.

2.- Anàlisi curs 2016-2017

2.1.- Millores realitzades:

 • Renovació dels equips de comunicacions de les aules informàtiques: s'han instal·lat els nous commutadors que es van adquirir a finals de l'any passat per les aules B2-106, D1-101 i les del A2. Ara mateix la velocitat de connexió de totes les aules informàtiques de l'Escola ja és a Gigabit ethernet.
 • Renovació d'onze projectors de les aules informàtiques i docents (A2-S110, A2-S111, B1-001A, B1-001B, B1-002, B2-106, C1-001A, C1-001B, C1-002, C1-007 i D1-101): Aquest canvi obeeix, no tan sols a que l'equipament substituït es trobava sense manteniment i en estat d'obsolescència, sinó també a un canvi tecnològic. S'han substituit els antics projectors EPSON EMP-83 (XGA 1024x768) pel model EPSON EB-U32 (WUXGA 1920x1200). Aquest increment de la resolució és especialment crític en aquelles aules on es fa docència amb programes que requereixen d'una resolució elevada per oferir una bona usabilitat, per exemple, l’Autocad. Actualment, els ordinadors de les aules disposen d'una resolució 1280 x 1024. D’altra banda, la nova resolució dels projectors també permet minimitzar els problemes de compatibilitat amb els ordinadors portàtils que els usuaris porten per fer ús a les aules docents.
 • Nou programari docent:
  • SAP2000 - Ampliació de llicències del programa d’elements finits per modelatge, anàlisi i dimensionament de qualsevol estructura.
  • CSIBRIDGE - Programa per modelat, càlcul i dimensionament de Ponts.
  • ETABS - Programa que integra tots els aspectes d’un projecte d’edificis, des de l’inici de la seva concepció, a la connexió BIM i detall d’estructures.
  • SAFE - Programa per càlcul i dimensionament de lloses i cimentacions amb postensat.
  • MIDAS FEA
  • CYPE Ingenieros

2.2.- Principals problemes i solucions trobades:

 • Peticions de programari docent fora dels terminis establerts:
  • Les peticions d'instal•lació del programari per a la docència s'han de realitzar abans de l'inici de cada quadrimestre.
  • Les peticions fora dels terminis assenyalats anteriorment, ens obliga a modificar la configuració de les aules en mig del període lectiu, això fa que sigui difícil trobar espais en els horaris per fer els desplegaments de les imatges degut a l’alta ocupació de les aules.
 • Creixement de les imatges: el gran nombre de programes instal•lats a les aules, fa que les imatges tendeixin a augmentar progressivament curs rere curs i es van fent més pesades complicant tot el procés de desplegament. 
 • En aquest curs no es disposava de drets d’administrador en els ordinadors: el professor no podia instal•lar software puntualment per alguna classe.
 • Baix rendiment (Telemetry): En una de les darreres actualitzacions Windows incorpora un servei anomenat Telemetry, que afecta negativament al rendiment de l’equip. S'han aplicat mesures perque afecti el menys possible.
 • En cas de problemes de hardware en els ordinadors de les aules es diposa d’un estoc de recanvi configurat per realitzar una substitució ràpida.

3.- Millores de cara el curs 2017-2018

 • Renovació del servidor de d'estudiants: Es renovarà el sistema que dona servei a l'entorn d'aules informàtiques, és a dir, comptes d'estudiants (graus, màsters i doctorands) i professors de l'Escola. Actualment és un servei virtualitzat basat en un servidor amb sistema Linux Ubuntu 12.04 i el servei de fitxers Samba 3. S'instal·larà un nou servidor amb Ubuntu Server 16.04 i Samba 4.
 • Ampliació de la quota a l'entorn d'aules: Aprofitant la renovació es duplicarà la quota de disc de la unitat personal que s'ofereix, que passarà de 512MB a 1 GB.
 • Accés remot des de caminsFILES: Els estudiants i PDI podràn accedir al compte personal de l'entorn d'aules des de la web https://caminsfiles.upc.edu
 • Accés a la carpeta personal de l'entorn d'aules informàtiques des de les estacions de treball del PDI dins del servei caminsWS: els professors que disposin dels servei caminsWS al seu ordinador tindràn accés a la unitat personal d'entorn d'aules des d'una unitat de l'ordinador.
 • Es disposarà de drets d’administrador en els ordinadors: el professor podrà instal•lar software puntualment que no requereixi reiniciar l'ordinador.