FAQ - Webs PDI

Per sol·licitar el servei caldrà posar-se en contacte amb CaminsTECH mitjançant un correu electrònic a serveistic.camins@upc.edu o un tiquet.  En aquest tiquet caldrà indicar les dades següents:

  • Idioma de la pàgina (posteriorment es poden afegir o eliminar traduccions).
  • Si cal crear una pàgina buida o cal crear la plantilla d’exemple.

Una vegada tractada la petició per part de CaminsTECH, l’usuari tindrà permís d’edició a la seva pàgina web dins de la web del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental. En qualsevol cas, per editar la pàgina caldrà que estigui autenticat amb l’usuari UPC.

Ni la pàgina web, ni les seves modificacions no seran públiques (es creen en estat «Esborrany») fins que l’usuari decideixi publicar-les expressament canviant l’estat de la pàgina a «Públic».

En el moment de la publicació caldrà comunicar-ho a CaminsTECH (mitjançant un comentari al tiquet creat prèviament).

Per sol·licitar la creació d’una nova traducció caldrà posar-se en contacte amb CaminsTECH mitjançant un tiquet. En aquest tiquet caldrà indicar les dades següents.

  • Indicar l’idioma de la nova traducció.
  • Indicar l’idioma que s’utilitzarà com a plantilla.

Una vegada tractada la petició per part de CaminsTECH, es copiaran els continguts de la web de l’idioma d’origen sobre la nova traducció i s’enllaçaran per permetre la navegació entre idiomes.

Ni la pàgina web ni les seves modificacions no seran públiques (estan en estat «Esborrany») fins que l’usuari decideixi publicar-ho expressament canviant l’estat de la pàgina a «Públic».

En el moment de la publicació caldrà comunicar-ho a CaminsTECH (mitjançant un comentari al tiquet creat prèviament).