Compte personal d'usuari

Credencials d'accés als sistemes i serveis de Camins

Per validar l'accés i poder accedir als sistemes i als serveis informàtics de l'àmbit de Camins cal un compte i una contrasenya associada, que són personals, únics i imprescindibles. La identificació d'aquest compte utilitza les mateixes credencials UPC.

Els alumnes de l'Escola de Camins es donen d'alta automàticament quan es matriculen i el professorat quan se li assigna docència a l'Escola. El PAS es dona d'alta quan s'incorpora a alguna unitat de la UTGAC. La resta d'usuaris poden donar-se d'alta posant-se en contacte amb els Serveis TIC de la UTGAC.

Característiques del servei

Condicions d’ús del servei*

  • Es recomana utilitzar aquesta unitat personal per emmagatzemar els fitxers de i els treballs realitzats, ja que periòdicament se'n fan còpies de seguretat dels fitxers.

*L’usuari o la usuària serà el responsable o la responsable de la utilització del servei seguint les condicions d’ús del mateix. En cas de violació d’aquestes condicions d’ús, CaminsTECH es reserva el dret de limitar l’ús o donar de baixa l’usuari o la usuària del servei previ avís.