Principals dades, projectes i actuacions TIC durant l'any 2019

dijous, 19 desembre, 2019

Amb la proximitat del final de l'any 2019 fem balanç de les actuacions i els projectes realitzats des dels Serveis TIC de la UTGAC.

Tot seguit us presentem un resum dels principals projectes classificats segons els serveis oferts en el nostre catàleg, així com algunes dades i indicadors (*) del darrer any sobre els nostres serveis.

(*) Totes les dades i indicadors són del període del 2 de gener al 16 de desembre de 2019

Principals dades, projectes i actuacions dels serveis TIC l'any 2019


Serveis a la Docència

Aplicacions i sistemes d'informació

 • Millores en l'eina de gestió de precompromisos de mobilitat: a continuació us expliquem les millores més importants que s’han desenvolupat:

  • Incorporació de la gestió de precompromisos dels estudiants que accedeixen a la mobilitat per vies diferents al MOU-TE (Convocatòria de places de mobilitat a la e-Secretaria) [Maig].

  • Adaptació del document que es genera de Learning Agreement als darrers canvis fets pel Servei de Gestió Adadèmica [Maig].

 • Incorporació del pla d'estudis de Grau de Ciències i Tecnologies del Mar als sistemes d’informació de l’Escola [Juny]: s'incorpora el pla d'estudis a la Web de l’Escola i a totes les funcionalitats del Portal Camins i del Camins Opencourseware.

 • Enviament setmanal d’un missatge automàtic d'avís als professors responsables d’assignatures de l’Escola [Octubre]: s’implementa l’enviament d’un missatge setmanal per a tots els professors responsables d’assignatures de les titulacions de l’Escola. El procediment fa comprovacions i notifica de les accions que els professors responsables tenen pendents de realitzar dins del Portal Camins.

 • Millora en l’eina de reconeixement d’assignatures del Portal Camins [Desembre]: modificació per tal de permetre obrir períodes de convocatòries només a titulacions determinades.

Aules informàtiques

 • Ocupació de les aules informàtiques per classes de docència:

 • Nombre total d'accessos d'usuaris als ordinadors de les aules informàtiques: 22.755

 • Nombre mensual d'accessos d'usuaris a les aules:

 • Renovació dels 35 ordinadors de l'aula informàtica del B1-002 [Febrer]: a través del Pla TIC de l’any 2018 de la UPC se’ns va concedir la renovació cofinançada dels 35 ordinadors de la sala informàtica del B1-002 que ja tenien 5 anys d'antiguitat. Del 20 al 22 de febrer es van canviar els ordinadors de l’aula pels nous, es van instal·lar i configurar amb la imatge del software de docència de l’Escola. Els nous ordinadors són HP model Desktop ProDesk 600 G4 SFF amb un processador de 6 cores Intel i5-8500 a 3 GHz, 16 GB de memòria RAM i disc dur 500 GB SSD. La incorporació de la tecnologia de discs SSD (solid-state drive) als ordinadors de les aules representa una millora considerable de la velocitat i del rendiment. Per exemple, en aquesta aula un ordinador nou ha passat a trigar 30 segons en arrancar el sistema operatiu (Windows 10), mentre que abans eren uns 3 minuts. Els ordinadors antics d'aquesta aula es reutilitzen des del mes juny a la sala de lliure accés del B2-104 que anteriorment disposava de 37 ordinadors de 8 anys d'antiguitat.

 • Renovació dels 40 ordinadors de l’aula informàtica del D1-101 [Novembre]: del 28 de novembre al 3 de desembre es fa el canvi dels 40 ordinadors de l’aula. S’instal·len i es configuren els nous ordinadors (15 d'ells adquirits amb cofinançament del PLATIC 2019) que són Lenovo model ThinkCentre M720 SFF amb un processador de 6 cores i5-8400 a 2.8 GHz, 16 GB de RAM i disc dur de 500 GB SSD. Dels equips antics 24 aniran a l’aula informàtica de l’A2 A2-S101 i la resta es reutilitzaran com a recanvis en cas d’avaries d’ordinadors d’aules fora de manteniment.

Programari i eines docents

 • Novetats al programari docent de les aules informàtiques:

  • Al mes de gener s'actualitzen els següents programes i llicències existents:

   • CYPE 2019.e: actualització de versió i renovació de les 30 llicències.

   • ArcGIS 10.5.1: actualització de versió amb els seus complements HEC-GeoHMS 10.5 i HEC-GeoRAS 10.5.

   • R 3.5.2 amb RStudio 1.1.463: actualització de la versió.

  • Al mes de març s'instal·la el llenguatge de programació científica IDL 8.5.

  • Al mes de juliol de cara a l’inici del nou curs acadèmic 2019-20 al setembre:

   • S'actualitza el sistema dels ordinadors de les aules informàtiques al Windows 10 versió 1809, així com el programari base: Mozilla, Adobe Reader, VLC, etc.

   • S’actualitzen els següents programes i/o llicències existents:

    • GID 14

    • ISTRAM/ISPOL 2019/07/05

    • Plaxis 2D 2019 i Plaxis 3D 2018

    • QGIS 3.4.9 with GRASS 7.6.1

    • R 3.6.1 amb RStudio 1.2.1335

    • Rocscience Software Suite 1.074

    • CloudCompare 2.10.2

    • IBER 2.5

    • Kratos 7.0.2

    • SAP-ETABS 2016 Ultimate 16.2.1

    • Codemeter 6.6

   • S’instal·len els següents nous programes:

    • Programari per l’execució d’escriptoris virtuals VirtViewer 7.0.256 i UsbDk Runtime Libraries 1.0.21

    • Google Chrome 75.0

  • Al mes d’octubre:

   • S’actualitzen els següents programes i/o llicències existents:

    • TCQ 2019, nova versió i actualització de la base dades de preus BEDEC

    • QGIS 3.4.12 with GRASS 7.6.1

   • S’instal·la el nou programa de disseny 3D assistit per ordinador FreeCAD 0.18

 • Percentatge d'utilització dels programes d'enginyeria:

Projectes d'innovació docent

 • Nou servei d’escriptoris virtuals CaminsDESKTOP amb el software de docència de les aules informàtiques de l’Escola [Setembre]: a l’inici del nou curs es posa en marxa un servei de connexió a un escriptori virtual Windows 10 des d’on un estudiant o un professor de l'Escola pot utilitzar el programari de docència de les aules informàtiques des de qualsevol ubicació remota (ordinadors portàtils, des de casa, etc.) amb l'excepció de les aplicacions que tenen alts requisits gràfics (Autocad, Revit, etc.). L’escriptori remot té la mateixa configuració que té un ordinador de les aules informàtiques i s’executa en el servidor remot de manera independent al dispositiu des d’on es fa la connexió. El servei CaminsDESKTOP és basa en el programari de virtualització d’escriptoris RAVADA desenvolupat a la UPC com a software lliure.


Serveis a la Gestió

Aplicacions i sistemes d'informació

 • Millores a la pàgina principal de la Web de Camins [Gener]: la web de l’Escola de Camins està desenvolupada sobre l’eina de webs institucionals Genweb UPC. Es va donar suport a l'Unitat de Suport Institucional (USIRE) per fer la integració dins la pàgina inicial de la web d’una pàgina d’un servidor extern per millorar el disseny, incorporar vídeos i altres elements dinàmics.

 • Adaptació de la funcionalitat de gestió de TFG i TFM del Portal Camins a Atenea TFE [Gener]): s’adapta l’eina del Portal Camins de Gestió de Treballs de Final de Grau i de Màster de l'Escola a la nova plataforma de lliurament de treballs final d’estudis de la UPC Atenea TFE. S’afegeix a l'eina que mostra la planificació dels tribunals als professors membres d'un tribunal l'accés directe cap als documents entregats pels estudiants a l’Atenea TFE.

 • Modificació de les categories professionals del Directori de Camins [Febrer]: per tal de millorar la classificació de persones que hi havia al Directori de personal de l’Escola es fa una nova categorització. Les noves categories amb subtipus són:

  • PAS
  • PDI (AGREGAT, ASSOCIAT, CATEDRÀTIC CONTRACTAT, CATEDRÀTIC D’UNIVERSITAT, CATEDRÀTIC D’ESCOLA UNIVERSITÀRIA, COL·LABORADOR, EMÈRIT, LECTOR, TITULAR D’ESCOLA UNIVERSITÀRIA, TITULAR D’UNIVERSITAT)
  • Becari (APRENENTATGE,INICIACIÓ A LA RECERCA)
  • Estudiant* (DOCTORAT, EXTERN, GRAU, MÀSTER)

       *Les dades dels estudiants no apareixen al Directori a la vista pública, només es poden consultar entrant com a usuari autoritzat al Portal Camins.

 • Millores en la funcionalitat d’acreditacions d’idiomes dels estudiants de l’Escola:

  • S'habilita la possibilitat de fer modificacions des de l’entorn del gestor [Febrer]: l’objectiu és facilitar la correcció d’errors en el cas que l’estudiant ho sol·liciti.

  • S’afegeixen dos nous camps per a cada acreditació [Març]: la data d’entrega de l’acreditació per part de l’estudiant i la data de validació dels certificats per a la Unitat de Suport a la Gestió d’Estudis de Màster i de Grau(UGEGM).

 • Adequació dels formularis del Portal Camins al nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i a la nova Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) [Juny]: s’adapten els textos a la nova legislació dels següents formularis:

  • Alta d'empresa al Portal Camins
  • Inscripció a la Jornada de Portes Obertes
  • Subscripció a l'Acte de Graduació
 • Generació del fitxer de càrrega de PRISMA per la matrícula dels estudis de Doctorat [Setembre]: dins del Portal Camins s’afegeix una opció per generar un fitxer XML amb el format de càrrega que el Sistema de Gestió dels estudis (PRISMA) de la UPC necessita. Amb la generació i carrega d’aquest fitxer s’assigna un ordre als estudiants de Doctorat gestionats per la UTGAC, i se’ls habilita per poder matricular-se un dia i a partir d’una hora determinada.

 • Indicadors i dades dels programes de Doctorat [Novembre]: s’implementa un nou apartat dins l'opció d'Indicadors del Portal Camins amb les principals dades (nombre de matriculats, tesis llegides, etc.) i estadístiques dels estudis de Doctorat gestionats per la Unitat de Suport a la Gestió d'Estudis de Doctorat (USGED) de la UTGAC.

 • Sistema d’extracció de dades de PRISMA dels estudiants de Doctorat [Novembre]: la Unitat de Suport a la Gestió d’Estudis de Doctorat (USGED) necessita extreure dades dels estudiants de PRISMA dels diferents doctorats que gestionen per tal de fer informes. S’habilita una opció al Portal Camins on, des de les vistes de PRISMA, es poden extreure dades dels doctorands del pla d’estudis triat i exportar-les en format full de càlcul XLS.

 • Millores en l’eina de gestió de pràctiques (convenis) en empreses: s’han implementat un seguit de millores en la funcionalitat del Portal Camins de gestió de les pràctiques dels estudiants en empreses. A continuació us expliquem les més importants:

  • Incorporació de control d’entrega del formulari de seguretat en el lloc de treball a les pràctiques d’estudiants de l’Escola [Gener]: s’afegeix a l’eina de Gestió de Convenis del Portal Camins una opció per poder marcar des de la Unitat de Suport a la Gestió d’Estudis de Grau i de Màster (UGEGM) si els estudiants de convenis han entregat el formulari de seguretat en el lloc de treball que s’ha d’entregar com a requisit per l’avaluació del conveni. Els tutors acadèmics responsables de l’avaluació de les pràctiques poden consultar si l’estudiant ha presentat l’informe.

  • Estadístiques dels informes d’avaluació de pràctiques [Abril]: dins de l’apartat de l’avaluació, es genera una nova pàgina pels tutors de pràctiques amb dades estadístiques i gràfiques de les respostes en els informes d’avaluació que fan tant les empreses com els estudiants. Es poden exportar en format full de càlcul .XLS.

  • Nova consulta amb la informació econòmica dels convenis per empresa [Maig]: es crea una vista amb les dades econòmiques dels convenis dins del Portal Camins pel personal de la Unitat de Recursos i Serveis (URS) de la UTGAC.

  • Nova funcionalitat per a la gestió d’empreses moroses [Novembre]: s’afegeix la possibilitat de bloquejar temporalment empreses que tinguin pagaments pendents amb l’Escola sota els criteris definits per la Direcció i aplicats pels gestors de la Unitat de Recursos i Serveis (URS) de la UTGAC. L’empresa no podrà publicar ofertes ni obrir més convenis amb estudiants mentre estigui marcada com a morosa. La gestió d’empreses es pot fer marcant/desmarcant individualment o bé amb una càrrega a través d’un fitxer .XLS.

Suport a processos de gestió


Serveis al Lloc de Treball

Atenció a l'usuari

 • Nombre de consultes ateses (incidències i peticions) mitjançant el sistema de tiquets: 2.277

Estació de treball

 • Nombre d'ordinadors desplegats amb el servei CaminsWS: durant aquest any s'han configurat 127 ordinadors més. S'ha continuat amb el desplegament dels ordinadors de la secció d'ITT, s'ha començat el desplegament a la secció d'EHMA a l'edifici D1 i s'ha continuat desplegant ordinadors de la resta de seccions.

 • Millora del sistema de desplegament del servei de configuració d’estacions de Treball CaminsWS per a PAS/PDI [Març]: en el sistema d'imatges basat en OSDeploy i MDT (Microsoft Deployment Toolkit) s’incorpora l’actualització del sistema Windows 10 i de diferents aplicacions abans de fer el desplegament. Es configura un sistema multiidioma configurable durant el desplegament.
 • Desplegament de 12 ordinadors i 10 pantalles pel PAS de la UTGAC [Abril]: instal·lació i configuració de 12 ordinadors (HP Desktop ProDesk 400 G5, processador Intel i5-8500, 16 GB de RAM i disc SSD de 480 GB) i 10 pantalles panoràmiques de 24" adquirits a finals de 2018 per renovar estacions de treball del PAS de la UTG de més de 5 anys d’antiguitat i fora de garantia.
 • Desplegament de 18 ordinadors pel PAS de la UTGAC [Novembre]: instal·lació i configuració de 18 ordinadors (Lenovo ThinKCentre M720s, processador Intel Core i5-8300, 16 GB de RAM i disc de 500 GB SSD) adquirits a través del concurs del PLA TIC 2019 que van ser finançats al 100% per la UPC. Aquests ordinadors van renovar estacions de treball del PAS de la UTGAC de més de 5 anys d’antiguitat i que estan fora de garantia.

Repositoris de fitxers

 • Increment de l'espai de disc en el servei CaminsAULES (repositori de fitxers d'estudiants) [Setembre]: es creen els nous comptes d'usuari dels estudiants de l'Escola de Camins amb un augment de l'espai de disc, la nova quota assignada és de 5 GB en el servidor de fitxers d’estudiants.

Serveis a la Recerca

 Aplicacions i sistemes d'informació

Clúster Servei de Càlcul Intensiu TITANI

 • Utilització de temps de CPU (%) del Clúster l'any 2019

 • Utilització de temps de CPU (%) per Secció l'any 2019

Programari científic específic

 • Nou programari instal·lat al Clúster TITANI: durant aquest any 2019 s’han instal·lat diferents programes en el Clúster de Càlcul Intensiu. Aquesta és la llista d’eines i programari científic més destacat:

  • Anaconda 3 [14/01/2019]
  • System Identification Toolbox per Matlab [13/02/2019]
  • Compilador GCC 7.4 [11/06/2019]
  • OpenFOAM 18.12 [17/06/2019]
  • DualPhysics Beta [21/06/2019]
  • Python per Matlab [18/07/2019]
  • Llibreries de debug valgrind i alguns paquets per GDB [03/09/2019]
  • Tensor-flow 1.12 per python3.6 [30/09/2019]

Audiovisuals i Multimèdia

Arxiu i preservació digital

 • Revisió, classificació i selecció d’imatges per la Memòria digital UPC: durant tot l’any s’ha estat fent una selecció de fotografies de l’arxiu digital de l’Escola i s'han enviat al Servei de Biblioteques que està treballant en el nou portal Memòria Digital UPC. Aquest nou portal recull, difon i garanteix la preservació del patrimoni fotogràfic de la Universitat.

Creació i publicació de continguts digitals/multimèdia

 • Nombre de figures realitzades: 707

 • Nombre de videos publicats: 37

 • Col·laboració en la realització d’una API (Application Programming Interface) d’aprovisionament (ingesta) de vídeos al servei Mediateca de la UPC [Desembre]: desenvolupament de la API d'ingesta de vídeos per a la nova Mediateca UPC basada en la plataforma de vídeos PuMukit. Aquest programari permetrà la connexió entre els diversos centres productors (entre ells l’Escola de Camins) i el nou repositori de vídeos de la UPC.

Espais multimèdia i audiovisuals

 • Nombre de sales gestionades: 32
 • Millores en el Plató de Gravació de l'Aulari A2: l’equip Multimèdia de CaminsTECH col·labora en el Servei de Producció Audiovisual de la UPC. Els recursos del plató de gravació i els tècnics multimèdia participen en la producció de continguts audiovisuals per la UPC. Des de l’Àrea TIC de la UPC s'han finançat les diferents millores del Plató amb l'aportació de 10.000€.
  • Nou ordinador per realitzar les gravacions al plató [Juny]: s’adquireix un nou ordinador portàtil Dell Precision 3530 (processador Intel Core i7-8750H, 8 GB de RAM i disc M2 de 256 GB) per la gravació mitjançant el programari Open Broadcaster Software (OBS).
  • Es pinta el plató de color verd croma amb l'objectiu de ampliar l'espai de gravació [Agost].
  • Millora de l'equipament audiovisual [Desembre]: adquisició d'una nova càmera 4K, un sistema de gravació d'àudio i un monitor de previsualització per gravacions en exteriors.
 • Millores a la Sala d'Actes de l’edifici C2:
  • S'instal·la un nou ordinador portàtil (Dell Precision 3530, processador Intel Core i7-8750H, 8 GB de RAM i disc M2 de 256 GB) per la gravació i la retransmissió (streaming) utilitzant el software OBS que permet la realització de gravació i retransmissió simultàniament [Abril].
  • S'adequa l'equipament de la sala de control per permetre la realització de videoconferències USB (Skype, Adobe Connect) [Abril].
  • Es millora l'equipament de la taula de ponents instal·lant pantalles de 15"amb l’objectiu de millorar la visibilitat als ponents de la presentació projectada a la sala [Desembre].
 • Adaptació de la Sala de Tesines (C1-002) per fer videoconferències USB [Novembre]: s'adquireix un sistema de videoconferència USB Logitech GROUP i s’instal·la a la sala de tesines de l’edifici C1 per poder fer-la servir per la realització de videoconferències USB amb programari tipus Skype.

 • Renovació del projector de la sala de seminaris C1-110 del DECA [Novembre]: per avaria del projector antic s’adquireix i s’instal·la un nou projector de proximitat Epson EB-685W.

 • Renovació del projector de la sala de reunions D1-202 del DECA [Desembre]: per avaria del projector existent s’adquireix i s’instal·la un nou projector Epson EB-W39.

 • Instal·lació d’una pantalla de 55 polzades a la sala de reunions B1-104 del DECA [Desembre]: s’instal·la una pantalla Samsung UE55RU7025K de 55" per equipar la sala de reunions per poder mostrar presentacions.

Laboratori Camins3DLab

 • Nombre de peces impreses: 84

Suport a la realització d'events

 • Nombre d'actes als que s'ha donat suport: 68

Suport a videoconferència i webconference

 • Nombre de videoconferències: 12

Infraestructures

Servidors i sistemes

 • Nou servidor per desenvolupar la solució d’escriptoris virtuals per docència [Gener]: s’adquireix un servidor Dell PowerEdge R740 amb 32 cores, 256 GB de RAM, 2 discs SSD de 1,92 TB i un disc SATA de 10 TB. Amb la instal·lació i configuració d’aquest servidor s’iniciava el projecte d’escriptoris virtuals de les aules informàtiques de l’Escola de Camins (servei CaminsDESKTOP) que finalment es va posar en  funcionament al mes de setembre.

 • Configuració d’un Entorn de Preproducció a la sala de màquines de l’edifici B2 [Febrer]: es reaprofita l’antiga infraestructura de virtualització de l’Escola de la sala de màquines de l’edifici B2 per crear un entorn de treball de Desenvolupament o de Lab. Es fa una rèplica molt aproximada de la infraestructura de xarxa, disc i màquines virtuals que es té en els servidors d’explotació dels Serveis TIC que estan a la sala de màquines de l’edifici Vèrtex de la UPC. Gràcies a aquest nou entorn de Lab es poden desenvolupar els serveis  i les aplicacions en unes condicions gairebé idèntiques a les de producció, cosa que representa una millor qualitat en el resultat i un gran estalvi de temps. L’entorn permet fer proves i desenvolupaments previs dels sistemes i les aplicacions abans de passar-les a l’entorn d’explotació definitiu, i d’aquesta manera no afectar la qualitat dels serveis en producció.

 • Rèpliques a la sala de màquines (CPD) de l’edifici B2 de les còpies de seguretat (backups) del CPD de l’edifici Vèrtex [Març]: s'instal·len i es configuren al CPD de l'edifici B2 un servidor (Dell PowerEdge R805, 8 cores i 32 GB de RAM) i una cabina de discs (Dell PowerVault MD3800i, 12 discs de 6 TB en RAID 6 amb uns 55 TB usables per còpies) reutilitzats de l’antiga i obsoleta infraestructura de virtualització de l’Escola de Camins. L’objectiu d’aquest sistema és fer rèpliques de les còpies de seguretat en una ubicació diferent (CPD edifici B2) de les còpies de seguretat que ja es feien des del novembre de l’any 2018 a la infraestructura global de l’entorn Camins (CPD edifici Vèrtex), mantenint d'aquesta manera dues còpies a llocs diferents de les dades d'usuaris i dels sistemes. Aquest servei de rèpliques es fa sobre disc i es basa, igual que el servei de còpies de seguretat, en dos programaris: el software VeemBackup (rèpliques de còpies de seguretat de la infraestructura de virtualització) i el software lliure Bareos (rèpliques de les còpies de les dades dels usuaris).

  Veeam
  Bareos
 • Migració de diferents serveis de l’àmbit Camins a la nova infraestructura Kubernetes [Març]: a partir del mes de març, i de forma esglaonada, es mouen alguns dels serveis de CaminsTECH a la infraestructura de Kubernetes per permetre un millor rendiment i adequar-los a les tendències actuals d’utilització de contenidors. Kubernetes és un sistema Open Source creat per Google per a la gestió d'aplicacions en contenidors. És també un sistema d’orquestració per a contenidors Docker que permet accions com programar el desplegament, l'escalabilitat i la monitorització dels contenidors, entre moltes altres coses. Alguns dels serveis que ja s’han migrat fins al moment són CaminsDRIVE, l’entorn web de CaminsFILES, l’entorn web de CaminsAules i les webs de Camins SmartLab i la RockDB. Es preveu que durant el proper any es seguiran migrant més serveis cap a Kubernetes.

  Kubernetes
  Docker
 • Migració cap a la sala de màquines de l'edifici Vèrtex del servidor virtual que allotja el Portal Camins i el Camins Opencourseware [Abril]: per tal de fer la migració el dia 3 i 4 d’abril es fa una aturada del servidor virtual i es trasllada a la nova infraestructura de virtualització ubicada a la sala de màquines de l'edifici Vèrtex de la UPC. Amb la migració d'aquest servei es finalitza el projecte de migració de tots els serveis de l'àmbit Camins des del CPD del B2 cap al CPD del Vèrtex.

 • Renovació del SAI (Sistema d'Alimentació Ininterrompuda) de l’edifici B2 [Juny]: el 27 de juny es substitueix l’aparell antic per un més eficient i adaptat a les necessitats actuals del CPD del B2. Es tracta d’un SAI de marca EATON model 93PS de 20 KW. El fet de tenir la majoria de servidors al CPD de l’edifici Vèrtex ha permès disminuir el consum elèctric del B2 i d’aquesta manera poder adquirir un aparell amb menys capacitat que, combinat amb el millor rendiment que ofereix, proporciona un gran estalvi energètic.

 • Actualització a la versió Spring Boot 2.2 de l’entorn de desenvolupament del Portal Camins i del Camins Opencourseware [Setembre]: s'actualitza la versió del marc de desenvolupament en què es basa el Portal Camins passant de Spring Framework 3.2 (versió que ja no no té suport oficial) a Spring Boot 2.2. La nova plataforma, a més d'incloure correccions d'errors, adopta tecnologies de desenvolupament més actuals i simplifica la configuració de les aplicacions a desenvolupar.

Xarxa de comunicacions

 • Renovació de la infraestructura de xarxa de l'edifici B2 de la UTGAC [Gener]: es fa la migració de les connexions de l’edifici B2 cap als nous equips adquirits a finals de 2018 (un commutador de xarxa Dell Networking S4148F-ON i dos commutadors Dell Networking N1548) per substituir l'equip de antic, un router Cisco Catalyst 4506 que tenia 8 anys d'antiguitat i que quedava fora de manteniment. El nou equip principal de comunicacions disposa de 48 ports SFP+ a 10 Gbps, 4 ports QSFP28 a 40 Gbps i dos ports QSFP+ a 100 Gbps. La connexió de sortida de la UTGAC passa a ser de 20 Gbps a través de dos ports a 10 Gbps redundats i va cap als equips de comunicacions del CPD UPC del Vèrtex on des de l’any 2018 resideixen tots els servidors i serveis gestionats pels Serveis TIC de la UTGAC. Els dos commutadors Dell Networking N1548 de 48 ports d’1Gb POE s’instal·len per donar servei a les connexions de les estacions de treball del PAS de la UTGAC al B2.  Amb aquest canvi es migra també l’enrutament del tràfic dels rangs públics de Camins (147.83.87.0/24, 147.83.87.0/24 i 147.83.142.0/24) cap a routers redundants de la Troncal UPC administrats per UPCnet.

 • Instal·lació de noves fibres monomode als edifici B1 i C1: per tal de poder connectar nous equips i augmentar fins a 10 Gbps la velocitat de connexió de sortida cap a la xarxa de la UPC de les aules de l’Escola als edificis B1 i C1, calia primer fer arribar noves fibres òptiques del tipus monomode. Concretament, es va contractar:

  • La instal·lació de dos nous parells de fibres monomode entre l’armari de comunicacions (rack) de l’aula B1-002 i el rack de comunicacions de la segona planta de l’edifici B1.
  • La instal·lació de dos nous parells de fibres monomode entre el rack de la planta baixa del C1 i el rack del nus de comunicacions del CPD de l’edifici B2
 • Instal·lació i configuració de nous commutadors que donen servei a les aules informàtiques de l’Escola en els edificis B1, A2 i C1 [Febrer]: es substitueixen els equips antics i obsolets per tres nous commutadors Dell 1548 amb 48 ports Gigabit Ethernet POE adquirits amb cofinançament en el marc de la convocatòria del Pla TIC. Amb la instal·lació d’aquests equips s’incrementa la velocitat de la connexió des d’aquestes aules informàtiques cap a la xarxa Troncal UPC fins a 10 Gbps.

 • Instal·lació i configuració d’un nou commutador de xarxa a l’edifici D2 a la secció d’ETCG del DECA [Juny]: Substitució d’un equip antic i obsolet per un switch nou Dell 1548 de 48 ports Gigabit Ethernet POE adquirit amb cofinançament a través del Pla TIC 2018. Aprofitant aquesta instal·lació es va inventariar i reordenar tot el cablejat i les connexions de l’armari de comunicacions de l’edifici D2.


Estadístiques generals

Dedicació segons els serveis

A continuació, es mostra la dedicació de l'equip de Sistemes i l'equip Multimèdia a les peticions, incidències i consultes rebudes, classificades segons els tipus del catàleg de Serveis. No inclou el temps de les tasques d'organització, planificació i gestió, ni tampoc el de les tasques habituals d'administració i manteniment dels sistemes.

Desenvolupament d'aplicacions

Durant l'any 2019 l'equip de Desenvolupament dels Serveis TIC ha realitzat 33 projectes de desenvolupament (24 millores d'aplicacions existents i 9 noves funcionalitats) amb una dedicació de 1.174 hores i 11 minuts.

En els apartats anteriors Serveis a la Docència➠Aplicacions i sistemes d'informació i Serveis a la Gestió➠Aplicacions i sistemes d'informació es pot consultar el resum dels principals projectes fets.

Tot seguit, es mostren el nombre de desenvolupaments tenint en compte la classificació dels projectes segons el temps de dedicació:

 • Petit Desenvolupament (XS): Menys d’1 dia de desenvolupament.
 • Projecte Petit (S):  Menys d’1 setmana de desenvolupament.
 • Projecte Mitja (M): Menys de 2 mesos de desenvolupament.
 • Projecte Gran (L): Més de 2 mesos de desenvolupament.

Inversions d'aquest any pendents d'executar a l'any 2020

 • Adquisició d’un nou node de computació pel Clúster de càlcul intensiu TITANI: a finals d’any i gràcies a un ajut de 8.000€ que l’Escola de Camins ha rebut del vicerectorat de Política Científica de la UPC, s’ha pogut cofinançar la compra d’un nou servidor per ampliar els nodes de computació del Clúster de Càlcul TITANI. El nou node disposarà de dos processadors Intel Xeon 6230 a 2,1 GHz amb 20 cores (nuclis) i 512 GB de RAM. Per tant, quan es posi en marxa el nou node s’ampliarà en 40 nous cores el nombre total de cores del clúster que passarà a ser de 160 cores.

 • Adaptació de les sales de presentacions B1-003 i B1-005 del DECA: s’adquireixen els components per adaptar dues sales de l’edifici B1 amb el sistema que es fa servir a les nostres sales de presentacions. Aquest sistema consisteix en posar una botonera amb un sistema de control Extron MLC55RSEUV, un nou projector Epson Model EB-U990U de resolució Full HD (1920x1200) penjat del sostre i tot el cablejat HDMI necessari.

 • Ampliació de la cobertura de la xarxa sense fils UPC (wifi) Eduroam a la primera planta de l’edifici B1: per tal de millorar la cobertura a la zona del despatx B1-101 es contracta el subministrament i la instal·lació d’un nou punt d’accés Cisco AP 1832.


Us agrairem qualsevol suggeriment que ens vulgueu fer arribar posant-vos en contacte amb nosaltres pels canals habituals