FAQ - CaminsWS

Per sol·licitar el servei cal que us poseu en contacte amb CaminsTECH.

La configuració està basada en el sistema operatiu Windows 10 Enterprise de 64 bits. Per tant, aquest sistema marca els requisits mínims per tal de disposar del servei. Aquests requisits són:

 • Processador d'arquitectura de 64 bits compatible amb Windows 10. Es recomana processador de família Intel Core (Core2Duo, i3, i5 o i7) o Intel Xeon.
 • Mínim 2 GB de memòria RAM.
 • Mínim 80 GB de disc dur.
 • Dispositius específics compatibles amb Windows 10 de 64 bits.

Si heu de fer alguna adquisició d'equips nous, es recomana demanar assessorament a CaminsTECH per tal de comprar equips amb les característiques més adients si us voleu acollir a la configuració CaminsWS.

 • Sistema operatiu instal·lat i configurat en anglès (català o castellà).
 • Instal·lació de les darreres versions de les aplicacions ofimàtiques UPC.
 • Configuració de la xarxa de comunicacions (adreçament privat UPC).
 • Suport des de CaminsTECH:
  • Incidències sobre la configuració establerta (amb l'opció d'assistència remota per resoldre-les).
  • Incidències de la xarxa informàtica.
  • Incorporació en el servei EquipsTIC de la UPC (inventari de l'equipament informàtic de les unitats de la UPC, imprescindible per a la gestió de les avaries dels equips de la UPC que estan en garantia o bé estan coberts pels contractes de manteniment dels equips TIC de la UPC).
  • Prèstec d'un equip de substitució en cas d'avaria.

El número que identifica un ordinador a Internet s'anomena adreça IP (147.83.XX.YY), amb aquest servei l'adreça assignada serà del tipus que anomenem adreçament privat (10.5.XX.YY) perquè la vostra IP no serà visible des de fora de les xarxes de la UPC. Amb això protegim la vostra estació de treball de possibles atacs informàtics provinents de fora de la UPC.

El servei consisteix en el desplegament, sota demanda, de la configuració CaminsWS. Sobre aquesta configuració el sistema permet afegir certes aplicacions específiques de forma adicional, a fi de permetre l'adaptació a les necessitats de cada usuari.

El sistema es desplega per defecte en anglès. També hi ha la possibilitat d'escollir el desplegament en castellà o català. Tota la documentació de suport es publica en anglès. Quant a les eines de correcció ortogràfica dels paquets ofimàtics, s'instal·len en castellà, català i anglès.

Un cop la persona ha sol·licitat el servei, el procediment de desplegament d'una estació de treball consta de tres fases:

 • Dia 1: Visita in situ per detectar les especificitats del sistema actual, la possibilitat de desplegar el sistema, mantenir les dades i configuracions. També decidir les opcions de cara al desplegament de la configuració (idioma, aplicacions específiques, etc). Si és necessari, es farà una còpia de seguretat de les dades de l'usuari, idealment durant la nit anterior a la reconfiguració de l'equip.
   
 • Dia 2: Un cop s'han copiat totes les dades, es retirarà l'ordinador per tal de fer la reinstal·lació del sistema operatiu i el desplegament de la imatge. S'instal·larà i es reconfigurarà l'equip i es restauraran les dades de l'usuari.
   
 • Dia 3: Trasllat de l'estació de treball a la seva ubicació original. Posada en marxa i resolució dels dubtes específics que tingui l'usuari.

El servei de desplegament comporta l'esborrat del disc dur, la instal·lació del sistema operatiu i la instal·lació de les aplicacions comunes. Les aplicacions específiques les haurà de tornar a instal·lar i configurar l'usuari, des de les fonts d'instal·lació corresponents, un cop desplegada la imatge.

Dins de la fase inicial d'anàlisi s'ofereix la possibilitat de fer una còpia de les dades de l'usuari, que posteriorment es restauraran en un directori a l'arrel del disc dur després de fer la reinstal·lació. Un cop desplegat el sistema cal que l'usuari restauri les seves dades on correspongui.

Així doncs, al respecte del procediment, una sèrie de recomanacions:

 • Fer una còpia de seguretat prèvia de tots els documents abans de iniciar el desplegament.
 • Fer un inventari de totes les aplicacions que es necessitin per a dur les tasques pròpies i que no estiguin contemplades en el desplegament de la configuració.
 • Identificar els orígens de les aplicacions i preparar les fonts per a la seva instal·lació (aplicacions descarregades de Internet, comprades o descarregades de la Intranet de Software de la UPC).

Si es necessita ajuda per aquests procediments o recomanacions es pot demanar mitjançant els canals habituals.

Els sistemes operatius disponibles actualment per disposar del servei són:

 • Windows 10 Enterprise de 64 bits, preferentment en idioma anglès.
 • Windows 7 Enterprise de 64 bits, preferentment en idioma anglès.

Sobre aquestes versions de windows s'oferirà suport, tant en la resolució d'incidències, com en el desenvolupament de sistemes corporatius.

 • Office 2019
 • Adobe Acrobat
 • Mozilla Firefox
 • Mozilla Thunderbird
 • VLC
 • Flashplayer
 • 7-Zip
 • NextCloud client
 • Java
 • Notepad++
 • LibreOffice
 • AnyDesk

Amb la configuració CaminsWS s'inclou el software d'inventari OCS Inventory. Aquest programa recull la informació del maquinari i programari del vostre ordinador, d'aquesta manera permet tenir la informació actualitzada i incorporar-la al servei EquipsTIC de la UPC (sistema de gestió d'inventari de l'equipament informàtic de les unitats de la UPC que cal mantenir actualitzat i és imprescindible per la gestió d'avaries d'ordinadors en garantia o en manteniment).

Amb la configuració CaminsWS s'inclou el software d'assistència remota TightVNC. Aquest software permet, sempre amb autorització i confirmació prèvies per part vostra, que el personal tècnic de CaminsTECH es connecti al vostre ordinador per tal de d'ajudar-vos en la resolució d'incidències que es puguin resoldre remotament.

 

El compte d'usuari personal del responsable de l'estació de treball tindrà, per defecte, privilegis d'administrador local de la màquina. És a dir, disposarà de tots els privilegis per poder fer el que necessiti sense haver de demanar cap autorització.

Aquesta circumstància fa que la responsabilitat final sobre la correcta utilització i sobre la integritat de sistema i dades sigui totalment de l'usuari que utilitzi l'estació.

Si en algun cas es decideix que l'usuari principal no hagi de tenir els màxims privilegis, es pot demanar a través dels canals de suport habituals.

Amb l'arquitectura dissenyada es poden afegir aplicacions específiques que poden ser desplegades amb la configuració, sempre i quan compleixin una sèrie de requeriments:

 • Han de permetre fer una instal·lació totalment parametritzada.
 • S'ha de poder configurar la llicència, si escau, de manera genèrica, mitjançant un número de llicència per volum o un servidor de llicències en xarxa, i no a través de llicències personals o per registre.

En cas que es compleixin aquestes circumstàncies, s'avaluarà la possibilitat d'afegir al desplegament com a aplicació optativa. Aquest tipus de peticions es poden dur a terme a través dels canals de comunicació habituals.

El servei de desplegament de la configuració CaminsWS es basa en un sistema Windows, per tant, si l'usuari treballa en un altre sistema operatiu no es pot desplegar la imatge en el seu equip.

La tecnologia utilitzada és Microsoft Deployment Tools 2013 (MDT), realitzant implementacions amb imatges lleugeres (thin images). En essència, el que fa aquest producte amb aquesta configuració es generar un sistema operatiu lleuger (Windows PE) que estableix una connexió de xarxa amb el servidor d'imatges i realitza una instal·lació pas a pas (parametritzada) de l'equip. Aquesta instal·lació comporta les següents fases:

 1. Preparació del disc i creació del sistema de fitxers.
 2. Instal·lació del sistema operatiu des dels fitxers originals proporcionats per Microsoft, afegint els controladors dels dispositius del servidor que s'han carregat prèviament.
 3. Configuració de les particularitats del sistema definides per l'administrador.
 4. Instal·lació de les aplicacions obligades per l'administrador.
 5. Instal·lació de les aplicacions optatives escollides pel tècnic que fa el desplegament.

En front d'un sistema de imatges clàssic, o imatges pesades (thick images) ens aporta:

 • Flexibilitat en disposar d'un parc informàtic heterogeni, al carregar específicament els controladors necessaris per a cada equip.
 • Flexibilitat en tenir, amb una mateixa imatge base, diferents configuracions d'aplicacions específiques, seleccionades durant el procés de desplegament.
 • Possibilitat de modificar la imatge d'una manera senzilla, sense haver de capturar per petites modificacions el contingut sencer de laimatge.
 • Eliminació gairebé total de problemes de incompatibilitats, al ser una instal·lació nativa del sistema operatiu.

En front del sistema de imatges pesades, com el que es fa servir habitualment en aules informàtiques (en que tots els equips son iguals), el temps de desplegament d'aquest sistema és, òbviament, molt superior (1 o 2 hores en front de menys de 20 minuts).