FAQ - CaminsDrive

Per donar-te d’alta al servei CaminsDRIVE cal que segueixis les instruccions que es troben a la descripció del servei CaminsDRIVE.

 

Es pot accedir al servei CaminsDRIVE de les següents formes:

En tots els casos, cal connectar a l'adreça https://drive.caminstech.upc.edu i utilitzar l'usuari i contrassenya indicats per CaminsTECH en el moment de l'alta al servei.

Cal que ho facis des de l'aplicació de canvi de contrasenya de CaminsTECH. En cas de tractar-se d'un usuari amb credencials UPC caldrà esperar al dia següent per a què es faci efectiu el canvi a CaminsDrive.

Sí, hi ha clients de Nextcloud per dispositius mòbils, tant per IOS com per Android.

La sincronització amb els dispositius mòvils es fa de forma selectiva. Es poden visualitzar els fitxers que hi ha al Drive, però la descàrrega només es fa sota demanda.

Si, Nextcloud permet escollir les carpetes que es sincronitzen i al lloc on es sincronitzen. La resta de fitxers del Drive es podrien consultar des del client web.
Per defecte sincronitza tot el contingut del compte.

En tots els sistemes de sincronització pot passar que, en el procés de comparació dels fitxers locals amb els fitxers del servidor, es detecti que el fitxer ha estat modificat en els dos llocs després de la darrera sincronització. En aquest cas, el sistema no és capaç de saber quina és la versió correcta del fitxer i implementa un mecanisme que permet no perdre cap modificació. Aquest mecanisme és el conflicte de replicació.

En cas de conflicte de replicació el client genera una copia de la versió més antiga del fitxer en conflicte en local i manté en el servidor la versió més recent. El nom de la copia local del fixter és el mateix que l’original, però afegint una marca de data i hora de quan s’ha detectat el conflicte. Al servidor mai no es generen fitxers de conflicte de replicació.

Revisant, doncs, la darrera versió i la versió generada pel sistema es poden combinar manualment les modificacions realitzades en ambdues versions i resoldre el conflicte.

La informació que apareix al client de sincronització és la següent:

  • Espai ocupat a l'ordinador pels fitxers sincronitzats. Aquest espai és la suma dels fitxers propis i dels fitxers compartits.
  • Quota disponible pel propi usuari.

A CaminsDRIVE no hi ha  grups d'usuaris com a tal, sinó que hi ha comptes d'usuari per treball en grup. Una persona líder de grup (que té el seu propi usuari)  demana l'alta d'un usuari per treballar en grup  (Ex: grup de recerca o  assignatura) i poder compartir carpetes amb els usuaris del grup. Aquest usuari de grup serà un compte genèric que tindrà una quota pròpia assignada i compartirà la informació amb els usuaris que treballen conjuntament. La persona que l'hagi sol·licitat és el responsable de la gestió d’aquest compte.

Es poden definir diferents opcions de compartició per a cada usuari amb qui es comparteix una carpeta, que poden ser de només lectura o edició. En el cas de poder editar, es pot escollir si l'usuari pot crear, modificar, esborrar o compartir el contingut (cada opció individualment)

Quan es comparteix una carpeta amb un usuari, automàticament totes les seves subcarpetes queden compartides amb el mateix nivell de seguretat (Read, read/write, etc.).
Les subcarpetes d'una carpeta compartida es poden compartir amb d'altres usuaris.

No, les subcarpetes d'una carpeta compartida hereden els permisos de forma que no es poden canviar.

Cada usuari tindrà una quota d'espai a utilitzar en el seu compte. Per comptabilitzar l'espai que s'està utilitzant cal tenir en compte el següent:

  • Els fitxers esborrats no es comptabilitzen com a espai utilitzat. (Veure pregunta sobre històric de fitxers esborrats)
  • Els fitxers de les meves carpetes que jo comparteixo amb altres usuaris em comptabilitzen a mi (independentment de qui els hagi posat)
  • Els fitxers de les carpetes que altres comparteixen amb mi comptabilitzen al propietari de la carpeta compartida (independentment de qui els hagi posat)

Els fitxers que es posen en carpetes compartides només afecten a la quota del propietari de la carpeta, independentment de quin usuari hagi copiat el fitxer.

A l'històric de fitxers esborrats (paperera) es va guardant tot el que l'usuari esborra fins arribar al límit de la seva quota (Mentre Espai total > Espai utilitzat + històric esborrats). A partir del moment en que s'arriba al límit, els fitxers més vells de la paperera es van esborrant automàticament per deixar espai als nous fitxers que l'usuari copia al CaminsDRIVE.

Si, sempre que el fitxer encara estigui a la paperera.

Els fitxers esborrats van a parar a la paperera sempre i quant hi hagi espai disponible a la quota de l'usuari.

Si un usuari està al límit de la seva quota i esborra un fitxer, aquest fitxer estarà a la paperera fins que es l'usuari copiï un nou fitxer al CaminsDrive, moment en que desapareixerà de la paperera per deixar espai a la nova incorporació.

Quan estàs treballant en un mac i et descarregues una carpeta de CaminsDrive en format ZIP, el sistema no et deixa obrir-la. La causa és que el sistema MacOS X treballa amb una versió antiga del programa ZIP i no ho pot descomprimir. Per poder obrir el fitxer, es pot fer amb un programa gratuït que es diu The Unarchiver, descarregable des d'aquest enllaç.