Memòria de dades, projectes i actuacions TIC durant l'any 2023

dimecres, 20 desembre, 2023

Amb la proximitat de la fi de l'any, fem balanç dels projectes i actuacions TIC més destacats realitzats des de CaminsTECH (Serveis TIC de la UTG de l'àmbit de Camins).

Tot seguit us presentem la memòria dels principals projectes i actuacions classificats segons els serveis oferts en el nostre catàleg, així com algunes dades i indicadors(*) de l'any 2023 sobre els nostres serveis.

Tot l'equip de CaminsTECH aprofitem per desitjar-vos Bon Nadal i Bon Any 2024.

(*) Totes les dades i indicadors dels serveis són del període del 2 de gener al 15 de desembre de 2023.

Principals dades, projectes i actuacions dels serveis TIC l'any 2023

 • Serveis a la Docència
  • Aplicacions i sistemes d'informació
  • Aules de docència i sales de presentacions
  • Aules informàtiques
  • Escriptoris remots
  • Programari i eines docents
 • Serveis a la Gestió
  • Aplicacions i sistemes d'informació
 • Serveis al Lloc de Treball
  • Atenció a l'usuari
  • Estació de treball
  • Repositoris de fitxers
 • Serveis a la Recerca
  • Clúster de Càlcul Intensiu
  • Programari científic específic
 • Audiovisuals i Multimèdia
  • Creació i publicació de continguts digitals/multimèdia
  • Espais multimèdia i audiovisuals
  • Laboratori Camins3DLab
  • Suport a la realització d'actes
  • Suport a videoconferència i webconference
 • Infraestructures
  • Còpies de seguretat
  • Seguretat TIC
  • Servidors i sistemes
  • Xarxa de comunicacions
 • Estadístiques Generals
  • Dedicació segons els serveis
  • Desenvolupament d'aplicacions
  • Compres TIC per al PDI

Serveis a la Docència

Aplicacions i sistemes d'informació

 • Incorporació al Camins Opencourseware dels Màsters Erasmus Mundus COMEM i Flood Risk [Maig]: en col·laboració amb la Unitat de Suport Institucional i Relacions Externes (USIRE), s’incorpora al Camins Opencourseware la informació de les guies docents de les assignatures del Màster Coastal & Marine Engineering & Management (COMEM) i del Màster Flood Risk Management.
 • Modificació de la funcionalitat de llistats d’estudiants per poder filtrar per titulació [Juny]: es modifica l’apartat de «Llistats d’estudiants» del Portal Camins per permetre generar el llistat de l’estudiantat matriculat d’una assignatura, tot filtrant pels diferents programes a què pot pertànyer un estudiant/a.
 • Nova opció de consulta de la informació d'assignatures amb docència [Juliol]: s’afegeix la nova opció «La meva docència» al Portal Camins, que permet al professorat de l’Escola consultar les assignatures on imparteix docència i l’assignació de punts. En el cas de ser responsable d’alguna assignatura es pot accedir també al formulari que permet fer l’assignació de docència.

 

 • Nova eina d'ofertes de Doctorat [Juliol]: es crea un nou botó «Troba la teva tesi» a l’apartat Programes de doctorat de la pàgina del departament DECA on l'estudiantat pot trobar ofertes publicades de tesi de doctorat. Per tal de gestionar aquestes ofertes, s’afegeix una nova opció «Ofertes de tesi de doctorat» dins del Portal Camins, des d’on el professorat pot introduir ofertes de tesi associades als diferents programes de doctorat i a línies de recerca.
 • Incorporació al Camins Opencourseware del Màster en Mobilitat Urbana (MUM) [Setembre]: en col·laboració amb la Unitat de Suport Institucional i Relacions Externes (USIRE), s’incorpora al Camins Opencourseware la informació de les guies docents de les assignatures del Màster en Mobilitat Urbana (MUM).
 • Modificació de la funcionalitat d’alta d’ofertes de TFG/TFM [Setembre]: es modifica l’opció d’«Alta d’oferta» dins l’apartat «TFG/TFM» del Portal Camins perquè quan un professor assigni ofertes a estudiants que no cursin plans d'estudis en els quals dona docència, s’afegeixi un pas de validació per part del cap d’estudis de la titulació de l’estudiant.
 • Projecte Visor d’horaris UPC: des de finals de 2022, un membre de l’equip de CaminsTECH participa com a responsable de producte (product owner) del Visor d’horaris UPC, la pàgina web (visorhoraris.upc.edu) desenvolupada per UPCnet que permet la visualització dels horaris i dels exàmens de docència introduïts pels centres al Gestor d'horaris UPC. El Visor d’horaris permet a l’estudiantat, al professorat (PDI) i al personal d’administració i serveis (PAS) consultar els horaris de classe i els exàmens publicats per a cada curs i quadrimestre. Amb el Visor d’horaris l’estudiantat pot consultar els horaris i els exàmens publicats pel seu centre i també fer una simulació de l’horari de classe abans de la matrícula. El professorat a més pot consultar les propostes d’horaris docents proposats des de planificació acadèmica prèvies a la publicació dels horaris definitius (aquesta visualització serveix per a treballar les propostes amb els coordinadors d’assignatures, de departaments, etc.). Durant el curs 2023-2024, han utilitzat el Visor d’horaris UPC (o han estat treballant per a la seva implantació) els centres que gestionen els seus horaris amb els mateixos centres que utilitzen el Gestor d’horaris UPC: EEBE, ESEIAAT, ETSECCPB, ETSEIB i FOOT.

Aules de docència i sales de presentacions

 • Renovació de 6 ordinadors d’aules de docència (B1-001A, B1-001B, C1-001A i C1-001B) i de sales de presentacions (C1-002 i C2-212) de l’Escola de Camins [Febrer]: s’instal·len 6 ordinadors APD ALDA+ PRO amb 16 GB de RAMi 1,1 TB de disc SSD a les aules/sales esmentades i una pantalla panoràmica Samsung T45F de 24" a la sala C2-212. Aquests equips s’adquireixen amb els diners sobrants dels concedits a la Convocatòria 2021 d’ajuts per a inversions en infraestructures TIC i equipament d’aules informàtiques de suport a l’activitat formativa de graus i màsters universitaris.

Aules informàtiques

 • Substitució del fals sostre de l’aula informàtica B2-101 de l’Escola de Camins [Juliol]: es renoven les plaques del sostre de l’aula informàtica B2-101 de lliure accés a causa del seu mal estat. La millora es finança un 75% des de l’Escola de Camins i un 25 % des de Coordinació del Campus Nord.

Escriptoris remots

Programari i eines docents

 • Novetats al programari docent de les aules Informàtiques, del serveis CaminsBROKER i CaminsDESKTOP:

  • A mes de [Juliol], de cara a preparar l'inici del nou curs acadèmic 2023-2024 al setembre:

   • S'actualitza el sistema operatiu al Windows 10 versió 22H2.

   • S'actualitza el programari base: Adobe Reader, Firefox, VLC.

   • S'actualitzen els següents programes i/o llicències existents:

    • CUDA Toolkit 11.7

    • CYPE 2023.b: renovació de 30 llicències.

    • FreeCAD 0.20

    • IDEA StatiCa 23.0

    • ISTRAM / ISPOL 27/06/2023

    • Model Muse 5.1.1

    • R 4.3.1, RStudio 2023 y RTools 4.3

    • Rocscience Software Suite 1.097

    • SNAP Desktop 9.0

   • S’instal·len els nous programes i/o llicències:

    • Aimsun Next 22.0.2: permet la simulació i l'anàlisi de dades predictives que ajuden a comprendre el rendiment de la xarxa de transport, predir-ne l'evolució futura i donar suport a la presa de decisions. Més informació a https://www.aimsun.com/. Instal·lació de 25 llicències sense cost per a l'Escola.

    • Powerproject 16.0: la llicència de programari educatiu Powerproject permet vincular els cronogrames del projecte a models 3D per a la planificació 4D. És aplicable a la indústria de la construcció. Més informació a https://www.app-consultoria.com/powerproject-education-software-licenses/. Instal·lació de 30 llicències sense cost per a l'Escola.

    • SWAN 41.45: és un model d'onades de tercera generació, desenvolupat a la Universitat Tecnològica de Delft, que calcula onades aleatòries de cresta curta generades pel vent en regions costaneres i aigües interiors. Més informació a https://swanmodel.sourceforge.io/.

    • Tekla Structures 2023 i Tekla Structural Designer 2023: permet crear, combinar, administrar i compartir models precisos per a cada projecte. Es pot treballar amb qualsevol material, impulsar la col·laboració i millorar la presa de decisions. Amb només un procés es pot combinar el disseny i l'anàlisi. Més informació a https://download.tekla.com/.

  • Al mes d'[Octubre]:

   • S'actualitzen els següents programes:

    • PTV Visum 2023

    • PTV Vissim 2023

   • S’instal·la el nou programa i llicència:

 • Percentatge d'utilització dels programes d'enginyeria:
 • Nombre d’execucions dels principals programes d’enginyeria:
 • Implantació de l’eina UPC de recollida d’indicadors d’ús del programari a les aules informàtiques de l’Escola [Febrer]: s’instal·la als ordinadors de les aules informàtiques de l’Escola el programari UPC de recol·lecció d’indicadors de l’ús del programari a nivell UPC. Aquesta eina es va desenvolupar l’any 2022 en un projecte de col·laboració entre diferents unitats on CamisTECH vam participar amb un tècnic de l’equip de sistemes. L’objectiu és extreure dades de l’ús del programari a tota la UPC, de cara a millorar la contractació, adequar-la a les necessitats reals i estalviar, en el cas que no sigui necessari contractar llicència d’algun dels programes.

Serveis a la Gestió

Aplicacions i sistemes d'informació

 • Creació de la web de serveis de la UTGAC [Febrer]: en col·laboració amb la Unitat de Suport Institucional i Relacions Externes (USIRE), s’inicia la creació de la web de serveis de la UTG de l’àmbit Camins (https://serveis.utgac.upc.edu). En aquesta pàgina es mostra el catàleg de serveis de la UTGAC i les diferents unitats que la componen. Des de cada unitat es comencen a introduir les fitxes dels serveis oferts a l’estudiantat, professorat (PDI) i personal d’administració i serveis (PAS).
 • Modificacions a l’eina d’assignació de places de mobilitat 2023-24 [Març]: s’actualitza l’eina d’assignació de places de mobilitat del Portal Camins (intranet de docència i gestió de l’Escola) per tenir en compte els estudiants del Màster en Mobilitat Urbana i per incorporar comprovacions i requisits específics per cursar la mobilitat a diferents universitats.
 • Nou apartat d’Indicadors complementaris per a l’avaluació curricular del Màster de Camins (MECCP) [Juny]: nova opció dins dels «Indicadors de l’Escola» del Portal Camins on es mostren noves consultes i diferents dades de l’estudiantat del Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, per tal de facilitar el procés de l’avaluació curricular. També es dona la possibilitat d’extreure les dades en format XLS.
 • Projecte Gestor d’horaris UPC [Juny]: des de l’any 2021 i fins al mes de juny de 2023, un tècnic TIC programador de CaminsTECH ha participat en l’equip de desenvolupadors d’aquest projecte transversal UPC, on s’ha desenvolupat un sistema gestor d’horaris a mida de les necessitats de les diferents escoles i facultats de la UPC. El Gestor d’horaris UPC que facilita l’entrada i la gestió dels horaris de docència, es va posar en explotació a principis de l’any 2023 amb la participació inicial dels següents centres: EEBE, ESEIAAT, ETSECCPB, ETSEIB i FOOT. Fins al mes de juny de 2023, el programador de CaminsTECH ha estat desenvolupant funcionalitats dins l’equip del gestor d’horaris utilitzant les tecnologies i llenguatges del marc de desenvolupament UPC.
 • Actualització del programari del sistema de pantalles de senyalització digital de l’Escola [Juliol]: es fa una actualització a la versió 3.3.5 de l’eina de programari lliure Xibo (https://xibo.org.uk/), eina en què es basa el sistema de senyalització digital que permet mostrar informació a les pantalles informatives (Canal Camins) dels edificis de l’àmbit de Camins.
 • Nou apartat amb la consulta de projectes/convenis d'innovació docent d’un/a professor/a [Novembre]: nova opció «Descarrega projectes» dins de «Gestió de convenis d’innovació docent» que permet al personal de gestió descarregar un fitxer en format XLS amb els projectes aprovats en què ha participat un membre del professorat coordinant o col·laborant.
 • Redisseny de l'arquitectura de Yoosers, eina de gestió d’usuaris dels sistemes de l’àmbit de Camins [Novembre]: s’inicia el projecte de redisseny de l’arquitectura de l’eina Yoosers per tal de simplificar-la i aprofitar per seguir les directrius del marc de desenvolupament UPC. Es fa la migració del codi de la API del llenguatge de Java a Kotlin, amb el Framework Spring, i la reimplementació del frontend basada en Javascript + Vue.js (actualment en PHP+Yii) . Yoosers és l’eina web amb la que es gestionen els comptes d’usuari dels diferents serveis de l’àmbit Camins oferts des de CaminsTECH:

Serveis al Lloc de Treball

Atenció a l'usuari

 • Nombre de consultes ateses (incidències i peticions) mitjançant el sistema de tiquets: 1.998
 • Nombre de tiquets atesos mensualment:
 • Tiquets atesos per tipus de servei:
 • Nombre de trucades ateses l'any 2023: 1.270
 • Temps total de trucades l'any 2023: 99 hores, 31 minuts i 50 segons
 • Durada mitjana d'una trucada atesa l'any 2023: 4 minuts i 42 segons

Estació de treball

 • Nombre d’ordinadors desplegats amb el servei CaminsWS: durant aquest any s’han configurat 133 ordinadors a tot l'àmbit de Camins (ETSECCPB, DECA i UTGAC).

 • Nombre d’ordinadors desplegats per cada secció amb el servei CaminsWS:
 • Nombre d’ordinadors total i per secció mantinguts amb el servei CaminsWS:
 • Instal·lació i configuració de 5 nous ordinadors de sobretaula per als laboratoris de la UTGAC [Febrer]: s’instal·len i es configuren amb la imatge de l’àmbit de Camins 5 ordinadors comprats amb els diners sobrants del Pla TIC PAS UPC de l’any 2021. Es tracta de 5 ordinadors APD ALDA+ PRO de sobretaula per a substituir 5 equips obsolets del personal dels laboratoris de la UTGAC.
 • Desplegament de 14 nous ordinadors portàtils del Pla TIC 2021 per al PDI del DECA [Maig]: es reben i es configuren amb el servei CaminsWS 14 ordinadors portàtils HP EliteBook 830 G8 per al PDI del DECA, finançats a través del Pla TIC PDI UPC de l’any 2021.
 • Nova configuració basada en Windows 11 del servei d’estacions de treball (CaminWS) del PDI i PAS de l’àmbit de Camins [Juliol]: es configura i es posa en servei una nova imatge basada en el sistema operatiu Windows 11 per a la configuració d’ordinadors de PDI i PAS de l’àmbit.
 • Instal·lació i configuració de 14 nous ordinadors portàtils del Pla TIC PAS 2021 [Octubre]: s’instal·len i es configuren amb el servei CaminsWS 14 ordinadors portàtils HP EliteBook 830 G8, concedits a través del Pla TIC PAS UPC de l’any 2021 per a la substitució d’ordinadors obsolets de persones de les unitats de suport de la UTG de Camins. Des de la convocatòria de Pla TIC l’any 2021, la direcció de la UTGAC estableix com a política de renovació d’ordinadors del personal de suport de la UTG, la substitució dels ordinadors de sobretaula per ordinadors portàtils amb un replicador de ports (docking station). L’objectiu final és dotar de portàtils a tot el personal de suport de la UTG, per a utilitzar-los com a estació de treball a l'oficina i també com a equip per al teletreball.
 • Desplegament de 10 nous ordinadors portàtils del Pla TIC 2022 per al PDI del DECA [Desembre]: es reben i es configuren amb el servei CaminsWS 10 ordinadors portàtils HP EliteBook 830 G9 (16 GB de RAM i 512 GM de disc SSD) per al PDI del DECA, finançats a través del Pla TIC PDI UPC de l’any 2022.

Repositoris de fitxers

 • Actualització dels serveis d’accés a fitxers CaminsAULES i CaminsFILES [Maig]: es fa l’actualització de la versió 22 a la 25 del sistema Nexcloud en el que es basen els serveis CaminsAULES i CaminsFILES.
 • Actualització del servei d’emmagatzemament privat en el núvol CaminsDRIVE de l’àmbit Camins [Juny]: es fa l’actualització de la versió 20 a la 25 del sistema Nexcloud en el que es basa el servei CaminsDRIVE.

Serveis a la Recerca

Clúster de Càlcul Intensiu

 • Utilització de temps de CPU (%) del Clúster l'any 2023:
 • Utilització de temps de CPU (%) per secció l'any 2023:
 • Utilització de temps de CPU (%) per grup de recerca l'any 2023:

Programari científic específic

 • Nou programari instal·lat al Clúster TITANI: durant aquest any 2023 s’han instal·lat i actualitzat diversos programes en el Clúster de Càlcul Intensiu. Aquesta és la llista d’eines i programari més destacat:
  • Programari XBeach per MPI [13/04/2023]: model bidimensional per a la propagació d’ones, transport de sediments i canvis morfològics de la costa, platges, dunes i barrera posterior durant les tempestes.
  • Programari Ncview i llibreria NetCDF(Network Common Data Form) [03/07/2023]: navegador visual i llibreria amb conjunt de programari per a tractar dades científiques orientades a matrius.
  • Actualització de Matlab a la versió R2023a Update 1 [05/07/2023]
  • Actualització del programari d’enginyeria de terratrèmols OpenSees 3.5.0 [10/07/2023]
  • Nova versió del compilador gcc-9.1.0 [12/09/2023]
  • Nova versió Abaqus 2023 amb nou mòdul de càlcul Tosca [21/11/2023]: es configura la versió Abaqus 2023 com a versió per defecte del clúster i s’instal·la el nou mòdul Tosca d’optimització estructural, llicències sol·licitades i finançades per un grup de recerca.

Audiovisuals i Multimèdia

Creació i publicació de continguts digitals/multimèdia

 • Nombre de figures realitzades: 714
 • Nombre de vídeos realitzats per a l’àmbit de Camins: 35
 • Creació de materials audiovisuals pel 50è aniversari de l’Escola [Maig-Desembre]: amb motiu de la celebració de l'aniversari de l’Escola, es fa un recull de fotografies i vídeos en l’arxiu de l’Escola i en les aportacions del PDI i PAS de l’àmbit de Camins. Amb el material recollit es creen clips de curta durada per a les pantalles de CanalCamins i es fa servir també per a la preparació de l’exposició de commemorativa del 50è aniversari que es farà durant el 2024 al vestíbul de l’edifici C2 de l’Escola.

Espais multimèdia i audiovisuals

 • Nombre de sales de presentacions gestionades: 32
 • Nombre de sales gestionades amb sistemes de videconferència: 14
 • Projecte de renovació i millora de l’equipament audiovisual de la sala d’actes Antonio Torroja de l’Escola de Camins [Setembre]: seguint amb la renovació de les instal·lacions audiovisuals de la sala d’actes que es va començar l’any 2022, s’adquireixen finançats per l’Escola els següents components del sistema de producció, gravació, realització de streaming i d’àudio:
  • 1 Netgear AV Line M4250-26G4F-PoE+: commutador de backup per a les connexions dels equips amb cables ethernet de categoria 6a amb el protocol NDI (Network Device Interface).
  • 1 càmera JVC KY-PZ200NBE: nova càmera per a completar les 3 que es van adquirir l’any 2022.
  • 1 ordinador Dell XPS Desktop 8950: ordinador addicional per tenir redundància en l’equip de producció.
  • Llicència del programari vMix 4K: llicència del programari per a la realització de vídeo en l’ordinador addicional.
  • 1 ordinador portàtil Dell Latitude 7440: ordinador portàtil per a projectar les presentacions des de la taula o el faristol.
  • 4 micròfons sense fils de diadema Sennheiser XSW 1-ME3.
  • 1 micròfon de diadema professional Sennheiser HSP 2-EW-3.
  • 1 micròfon sense fils de mà amb transmissor Sennheiser XSW 2-865-K

  Es renova també el sistema de projecció de la sala d’actes amb l’adquisició d’un projector 3 LCD de 16.000 lúmens Epson EB-PU2116W amb òptica ELPLM11 i una pantalla elèctrica de projecció de 6,00 x 3,55 m.

   

Laboratori Camins3DLab

 • Nombre de peces 3D impreses: 0

Suport a la realització d'actes

 • Nombre d'actes als que s'ha donat suport: 13

Suport a videoconferència i webconference

 • Nombre de videoconferències en actes o presentacions a les que s'ha donat suport: 1

Infraestructures

Còpies de seguretat

 • Migració de les còpies de seguretat de les màquines de l'àmbit Camins allotjades al cloud UPC (MyVirtualCPD) cap al servei còpies UPC [Març]: es migren les còpies del sistema i de les dades de 8 màquines virtuals, des del servei propi de còpies de CaminsTECH cap al servei transversal UPC. En el servei de còpies de seguretat UPC cada unitat disposa de fins a 500 GB de backups sense cost.
 • Ampliació de la cabina per a còpies de seguretat (backups) de les dades de la infraestructura global de l’entorn Camins [Abril]: s’adquireixen 8 discs de 16 TB SATA, 7 amb finançament del DECA i 1 finançat per l'Escola, per tal d’ampliar l’espai de la cabina Synology RS2821RP+ ubicada a l’edifici Vèrtex. En aquesta cabina es realitzen les de còpies de seguretat sobre disc de la infraestructura global de l’entorn Camins a través dels programaris VeemBackup i BorgBackup. Amb aquesta ampliació l’espai usable per a còpies passa de 96 TB a 203,6 TB.
 • Migració de les còpies de dades d’usuaris basades en Bareos cap al servei de còpies amb VeemBackup [Juny]: fins al moment es disposava d’un servei de còpies de seguretat sobre disc basat en dos programaris: VeemBackup i el programari lliure Bareos. Per tal de simplificar el servei, es migren totes les còpies de dades d’usuaris que es feien amb el programari Bareos cap al servei de còpies en VeemBackup, que passa a ser el programari del servei de les còpies de seguretat principals a l’edifici Vèrtex, també de les còpies a l’altra ubicació (edifici B2) i de les còpies de seguretat en fred (cold backup).

Seguretat TIC

 • Participació en el grup de treball d'estudi de nou antivirus per a la UPC: un tècnic de CaminsTECH participa en el grup de treball creat per a fer un estudi de la millor alternativa d’eina d’antivirus amb tecnologia EDR (Endpoint Detection and Response) per a substituir l’actual llicència UPC d’antivirus McAfee. Es fan diverses reunions amb proveïdors i amb altres universitats per a valorar les diferents opcions.
 • Aplicació de mesures de prevenció davant d’atacs a equips, sistemes i servidors de l’àmbit de Camins: a l’escenari actual on hi ha moltes amenaces cap a la ciberseguretat dels sistemes i on el nombre de ciberatacs informàtics és molt elevat, és molt important aplicar les màximes mesures de cara a possibles atacs que puguin patir els nostres equips i sistemes. Aquest any s’han dut a terme les següents accions:
  • MicroClaudia: difusió de la funcionalitat de protecció contra el ramsomware a equips no gestionats pels Serveis TIC [Gener]: s’envia un correu al PDI i al PAS de l’àmbit de Camins per demanar que facin la instal·lació del sistema de vacunes anti ramsomware MicroClaudia a les estacions de treball no gestionades des dels Serveis TIC. Aquest producte es va instal·lar a les estacions de treball de l’àmbit de Camins amb el servei CaminWS gestionades pels Serveis TIC l’any 2021 i als ordinadors de les aules informàtiques de l’Escola l’any 2022. Es tracta d’un petit agent que s’executa automàticament i que proporciona protecció per una àmplia gamma de programari maliciós de tipus Ransomware. En el cas es detecti algun intent d’atac l’agent protegeix l’ordinador i alhora n’informa els Serveis TIC. Aquest programari ha estat desenvolupat i és mantingut pel Centro Criptológico Nacional.
  • Millores per incrementar la seguretat de les estacions de treball del departament DECA [Juny]: es comença a implantar un nou model de funcionament a totes les estacions de treball del PDI i del personal del DECA. Amb aquest nou model l’usuari deixa de tenir privilegis d’administració en el seu equip, per tal d’evitar, per exemple, que algun programa maliciós tipus ransomware pugui infectar l’equip o utilitzar-lo per atacar altres sistemes. En el cas que ho necessiti l’usuari conscientment pot obtenir els privilegis d’administrador executant una aplicació (Make Me Admin) durant un període de temps limitat, si li calen per instal·lar alguna aplicació. A més, es limita l’accés a l’estació de treball només a l’usuari que la té assignada.
  • Implantació del nou EDR corporatiu de la UPC [Desembre]: s’instal·la a les estacions de treball gestionades des de CaminsTECH (servei CaminsWS), el nou producte Crowdstrike Falcon de detecció de programari maliciós. Aquest producte s’ha adquirit com a EDR (Endpoint Detection and Response) corporatiu a nivell UPC, en substitució de l’antivirus McAfee, que ja no és suficient davant de les amenaces cada cop més sofisticades que existeixen actualment. Cliqueu aquí per a més informació d'aquest servei.

Servidors i sistemes

 • Ampliació de la cabina que conté les dades de la infraestructura global de l’entorn Camins [Abril]: s’adquireixen 7 discs de 1,92 TB SAS SSD amb finançament del DECA, per tal d’ampliar l’espai dels discs d’alt rendiment (SSD) de la cabina d'emmagatzematge Dell Storage SCv3020 ubicada a l’edifici Vèrtex. Aquesta cabina híbrida, on s’emmagatzemen les dades de la infraestructura global de l’entorn Camins, es basa en un conjunt de discs d’alt rendiment per a l’accés ràpid (actualment 7 discs de 1,92 TB) i un altre conjunt de discs d’alta capacitat (NL-SAS) on s’emmagatzemen les dades (actualment 23 discs de 8 TB). Amb l’execució d’aquesta millora es passen a tenir 14 discs de 1,92 TB d’alt rendiment i una capacitat neta d'accés ràpid a dades de 11,35 TB.
 • Actualització de màquines virtuals amb sistema operatiu Linux [Juliol]: s’actualitzen els servidors virtuals amb sistema operatiu Linux. La gran majoria dels servidors s’actualitzen cap a la versió Ubuntu 22.04, excepte algun cas amb incompatibilitats dels serveis que allotgen on aleshores es passen a l’Ubuntu 20.04 o ja a la versió d’Ubuntu 23.04. Llistat resum de serveis i màquines actualitzades:
  • caminsAD: servidor d’Active Directori del domini DominiCamins que dona servei a les estacions de treball de l’àmbit de Camins.
  • caminsDESKTOP: servidor d’escriptoris virtuals bastat en el software RAVADA que permet utilitzar la majoria de programari de docència de l’Escola de Camins des d’una ubicació remota.
  • caminsImatges01 i caminsImatges02: servidors d’imatges basats en el programari OpenGnsys que donen servei a les aules informàtiques de l’Escola de Camins.
  • drupal.camins: servidor d’allotjament de pàgines web en Drupal.
  • www-caminstech: servidor web de la pàgina de CaminsTECH.
 • Actualització de l’entorn de desenvolupament Spring Boot del Portal Camins [Juliol]: s’actualitza el marc de desenvolupament Spring Boot (https://spring.io/projects/spring-boot) d’aplicacions del Portal Camins (intranet de docència i gestió de l’Escola de Camins) a la versió 3.0.0..
 • Trasllat de servidors de grups de recerca del DECA cap al Vèrtex [Setembre]: es traslladen tres servidors de grups de recerca cap a la sala de màquines (CPD) corporativa UPC de l'edifici Vèrtex. Els servidors (Chronos, Mecmat4 i Tabajara) estaven anteriorment ubicats a despatxos d’edificis del DECA.

Xarxa de comunicacions

 • Millora de l’espai C1-205 on s’ubica l’armari de comunicacions de la secció de TEMC del DECA [Juliol-Setembre]: en col·laboració amb la Unitat de Suport a Departaments i Instituts (USDI) i finançat pel DECA, es fa el projecte de remodelació de la sala de doctorands C1-205 on hi havia ubicat l’armari de comunicacions de la secció de TEMC del DECA. Aquest armari estava enmig de la sala sense cap aïllament i en força mal estat. Es construeix amb parets de pladur un nou despatx C1-205A, per a ubicar el nou armari de comunicacions que es trasllada uns metres respecte a l’antic. Es contracta a una empresa de xarxes la realització dels canvis de l’armari, el cablejat i els equips de comunicacions que es fan aprofitant la primera setmana de tancament al mes d’agost.
 • Millora de la cobertura de la xarxa sense fils (Wifi) a la primera planta de l’edifici C2 de l’Escola [Setembre]: s’instal·la un nou punt d’accés (AP) Cisco Aironet AP1832I-E-K9 per millorar la cobertura de la xarxa Eduroam a la planta de Direcció de l’Escola de Camins.
 • Increment fins a 10 Gigabits de la velocitat d’accés a la xarxa UPC dels equips de comunicacions de les seccions del DECA [Octubre-Novembre]: finançats pel DECA, s’adquireixen i s’instal·len els mòduls de comunicacions necessaris per a ampliar a 10 Gbps la connexió de sortida cap a la UPC de les xarxes de les diferents seccions del DECA:
  • 18 d’octubre ampliació a 10 Gbps de la secció d’ITT (edifici B1)
  • 25 d’octubre ampliació a 10 Gbps de la secció TEMC (edifici B1 i C1)
  • 8 de novembre ampliació a 10 Gbps de la secció d’EHMA (edifici D1)
  • 15 de novembre ampliació a 10 Gbps de la secció d’ETCG (edifici D2)
 • Increment fins a 10 Gigabits de la velocitat d’accés a la xarxa UPC dels equips de comunicacions de l’Escola de Camins i de la UTGAC a l’edifici C2 [Novembre]: finançats per l’Escola, s’adquireixen i el dia 22 de novembre s’instal·len, els mòduls de comunicacions necessaris per a ampliar a 10 Gbps la connexió de sortida cap a la UPC de la xarxa de l’edifici C2 que dona servei als espais de l’Escola de Camins i de la UTGAC.
 • Implantació d'una nova política de connexió d’equips a les xarxes locals del departament ECA [Desembre]: amb el vistiplau de la direcció del DECA, es posa en marxa un nou procediment d’accés a la xarxa de dades per cable dels despatxos i espais del departament. L'objectiu de la mesura és incrementar la seguretat de la xarxa, minimitzar els possibles incidents i millorar la gestió dels problemes de seguretat. Amb el nou procediment es restringeix l’ús de les rosetes disponibles (connexions de la xarxa de dades per cable) sota petició explícita d’un PDI o un PAS del departament, i només per a connexió d’equips inventariats de la UPC. Amb aquesta mesura per defecte les rosetes lliures no estan activades i, per tant, no funcionen si qualsevol persona intenta connectar un dispositiu sense sol·licitar-ho als Serveis TIC. Més informació en aquest enllaç sobre el servei de xarxa de dades per cable.
 • Participació en el grup de treball Wifi-UPC [Abril-Desembre]: grup de Treball UPC-UPCnet per a avaluar i decidir el model d’evolució de la plataforma de xarxa sense fils de la UPC (wifi UPC). Durant el 2023 un membre de CaminsTECH participa en aquest projecte conjunt entre UPCnet i tècnics de la UPC, amb l'objectiu de presentar les conclusions que ajudin a decidir amb quin model de xarxa Wifi s'ha de fer l'evolució del servei. S'ha fet una anàlisi de la xarxa actual, s'han vist diferents alternatives escoltant les propostes de fabricants, s'ha parlat amb altres centres i universitats que ja tenen en producció aquestes alternatives i finalment s'ha fet un pilot amb punts d'accés de diferents fabricants. Els resultats s'han presentat a la Direcció TIC per tal d'iniciar el projecte de remodelació de la Wifi de la UPC el 2024. Amb la nova xarxa sense fils es pretén introduir una millora tecnològica i solucionar alguns problemes de cobertura i escalabilitat que hi ha en la xarxa actual.

Estadístiques generals

Dedicació segons els serveis

A continuació, es mostra la dedicació de l'equip de CaminsTECH a les peticions, incidències i consultes rebudes, classificades segons els tipus del Catàleg de Serveis. No inclou el temps de les tasques d'organització, planificació i gestió, ni tampoc el de les tasques habituals d'administració i manteniment dels sistemes.

Desenvolupament d'aplicacions

Durant l'any 2023 l'equip de Desenvolupament dels Serveis TIC ha realitzat 29 projectes de desenvolupament (23 millores/modificacions d'aplicacions existents i 6 noves aplicacions/funcionalitats) amb una dedicació de 1.037 hores i 23 minuts.

En els apartats anteriors Serveis a la Docència➠Aplicacions i sistemes d'informació i Serveis a la Gestió➠Aplicacions i sistemes d'informació es pot consultar el resum dels principals projectes fets.

Tot seguit, es mostren el nombre de desenvolupaments tenint en compte la classificació dels projectes segons el temps de dedicació:

 • Petit Desenvolupament (XS): Menys d’1 dia(**) de desenvolupament (< 7 hores)
 • Projecte Petit (S): Menys d’1 setmana de desenvolupament (< 35 hores)
 • Projecte Mitja (M): Menys de 2 mesos de desenvolupament (< 280 hores)
 • Projecte Gran (L): Més de 2 mesos de desenvolupament (> 280 hores)

(**)Es considera que en un dia es dediquen 7 hores a desenvolupar.

Compres TIC per al PDI

Durant l’any 2023 els tècnics de CaminsTECH han donat suport a 60 compres d'equipament TIC per a recerca a petició del professorat de l’àmbit de Camins, per un valor total de 154.675,26 €, i s'han adquirit els següents equips:

 • 21 ordinadors de sobretaula
 • 20 ordinadors portàtils
 • 10 dockstations
 • 30 pantalles
 • 1 tauleta
 • 33 dispositius d'altres tipus

Us agrairem qualsevol suggeriment que ens vulgueu fer arribar posant-vos en contacte amb nosaltres pels canals habituals